Hopp til innhald

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. TeknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Teknikk

I alle dei tekniske yrka må vi ha kunnskap om maskiner og ulike typar reiskap. Både utstyr, maskiner og bygningar trenger ettersyn og vedlikehald. I dette emnet lærer du dei grunnleggjande ferdigheitene innanfor teknikken si verd.

Mekaniker holder en skiftenøkkel og får tommel opp. Foto.

Emner

Teknikk

 • Motorar og maskiner

  I dette emnet lærer du om ulike motortypar og enkelt vedlikehald av dei. I tillegg lærer du om ulike maskiner som er vanlege i naturbruksyrka.

 • Reiskapar og utstyr

  I eit yrke høyrer det med å kunna velja rett reiskap og utstyr og rette instrument i produksjonen.

 • Kjemi

  Kvifor er det slik at ein kan blanda to stoff, og så danna eit heilt nytt stoff? Kjemi er læra om oppbygnaden, eigenskapane og reaksjonane til stoffa.

 • Organisk kjemi

  Sidan det finst så mange typar organiske molekyl, deler vi dei inn i ei rekkje ulike grupper. Vi skal her sjå på nokre få av desse gruppene.

 • Pumping og kompresjon

  No skal vi sjå på ulike typar utstyr som blir brukte til å transportere gassar og væsker. Om vi for eksempel ønskjer å flytte ei væske frå ein stad til ein annan, går ikkje dette heilt av seg sjølv. I alle fall ikkje om væska er på eit lågt punkt, og vi skal flytte ho opp til eit høgare punkt!

 • Varmetransport

  For å få ein bilmotor til å gå best mogleg er det viktig å ha akkurat riktig temperatur på drivstoffet, innsugingslufta, sylinderen og smørjeoljen.

 • Reguleringsteknikk

  Når vi seier at vi kontrollerer ein kjemisk prosess, meiner vi at vi ved hjelp av ein bestemt teknikk verkar inn på dei fysiske og kjemiske fenomena som bestemmer gangen til prosessen. Desse fenomena er til dømes trykk, temperatur, nivå, volumstraum eller liknande, altså storleikar av ein type som vi pleier rekne som tilstand. Kontrollen kan vere styring eller regulering eller ein kombinasjon av begge delar.

 • PID-regulator

  Ein PID-regulator er ein type kontinuerleg regulator. Han gjer altså justeringar i pådraget heile tida. Justeringane kan gjerast i små gradvise steg, og ikkje berre anten av eller på. For å få til dette må ein òg ha eit pådragsorgan som ein kan justere i små steg. Det hjelper for eksempel ikkje å setje ein PID-regulator på ein panelomn dersom omnen berre kan vere anten av eller på!