Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkessituasjonarChevronRight
  4. Yrke: OrtopediteknikarChevronRight
  5. Livslang læringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Livslang læring

Om ortopediteknikarfaget blir det sagt: «Faget inneheld ei rekkje prosessar og metodar som er i kontinuerleg endring. Dette inneber at ortopediteknikaren tek del i ein livslang læringsprosess.»

Gå saman i grupper.

  • Diskuter kva som er meint med livslang læring.
  • Kvifor må Thomas halde fram med å lære etter at han har begynt å jobbe som fagarbeidar? Korleis kan slik læring gå føre seg?
  • Intervju ein fagarbeidar om korleis han eller ho held seg oppdatert i faget sitt.

Ortopediteknikarfaget er forankra i fleire gamle handverksfag, men er no eit teknisk-medisinsk fag.

  • Diskuter korleis den teknologiske utviklinga har påverka krava til utdanning og fagleg oppdatering for yrkesutøvarane i oppvekst-, helse- og sosialsektoren.
  • Kva for krav stiller dette til samarbeid mellom ulike yrkesgrupper?

Læringsressursar

Yrke: Ortopediteknikar