Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. UtviklingChevronRight
  4. Ulike føresetnader for utviklingChevronRight
  5. RettarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Rettar

I løpet av dei siste tiåra har samfunnet i stadig større grad lagt tilhøva til rette for at menneske med nedsett funksjonsevne skal kunne fungere på lik linje med andre, men det er framleis mange hindringar som gjer kvardagen vanskeleg for ein del menneske.

Paragraftegn. Illustrasjon.

Så seint som i 2006 vedtok FNs hovudforsamling konvensjonen om funksjonshemma sine retter, som slår fast at dei alminnelege menneskerettene også gjeld for menneske med funksjonshemmingar. Norske politikarar jobbar for at menneske med nedsett funksjonsevne skal ha dei same moglegheitene som alle andre har i samfunnet vårt.

Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på linje med andre samfunnsborgere. Alle skal ha like rettigheter og så langt som mulig kunne bestemme over sitt eget liv. Regjeringen vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan ivareta sine rettigheter og plikter som samfunnsborgere. Regjeringen legger prinsippet om samfunnsmessig likestilling og universell utforming til grunn for sitt arbeid. Personer som lever med funksjonsnedsettelser må sikres levekår og livskvalitet på linje med den øvrige befolkningen.
Kjelde: regjeringa.no

Utfordringar til deg

Fordjupningsoppgåve:
Gjer deg kjent med regjeringens sider om nedsett funksjonsevne.

Læringsressursar

Ulike føresetnader for utvikling

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter