Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Arbeid i eit fleirkulturelt samfunnChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeid i eit fleirkulturelt samfunn

I løpet av nokre tiår har Noreg blitt eit fleirkulturelt samfunn, og dette vil påverke den framtidige yrkesutøvinga di på fleire måtar.

Ei gruppe ungdommar som ligg på ein plen. Foto.

Respekt for andre sin kultur

Kvinne med hijab bruker mobiltelefon. Foto.
Hijab betyr mykje for dei som bruker det.

Menneske som kjem frå andre kulturar, har ofte eit anna språk, andre matskikkar, bruker andre klede, og har kanskje ein annan religion enn vi har. Innvandring gir oss mange ressursar, men òg nokre utfordringar. Kulturen er viktig for identiteten vår, og han påverkar verdiane våre. Som yrkesutøvar må du ta omsyn til andre sine verdiar. Å leve i eit fleirkulturelt samfunn stiller krav til samhandling og respekt, slik at dei som har flytta til Noreg, blir integrerte i samfunnet.

Høgtider, mat og andre kulturar

Dei fleste religionane har festar, høgtider og seremoniar. For å ta hand om brukarar frå andre kulturar må du kjenne til kva markeringar dei er vande med. Kvart år lagar Antirasistisk senter ein kalender der merkedagar for mange ulike religionar og kulturar er avmerkte. Denne vil kunne vere eit godt hjelpemiddel.

Blir vi opnare?

Mange hevdar at vi blir opnare av å bu i eit fleirkulturelt Noreg ettersom vi omgåast og lærer av menneske som er opnare enn det mange nordmenn er. Vi lærer oss at vi ikkje treng å vere så reserverte mot framande menneske. I mange av yrka innan omsorg-, helse- og sosialsektoren kan vi sjå at menneske som i utgangspunktet er reserverte overfor menneske frå andre kulturar, fort lærer seg å setje pris på den jobben dei gjer, kanskje nettopp på grunn av den nærleiken og varmen dei viser når dei utøver jobben sin.

Utfordring til deg

  1. Skriv ein tekst om kva for moglegheiter det gir å arbeide i eit fleirkulturelt samfunn.