Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Kva vil det seie å vere norsk?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kva vil det seie å vere norsk?

Å avgjere om ein person er norsk statsborgar, er forholdsvis lett. Det har vi eit regelverk som styrer. Når vi skal avgjere kven vi omtalar som nordmenn, blir vi i stor grad styrde av eigne haldningar, meiningar og kanskje endatil fordommar.

Ringeklokker med navneskilt. Foto.

Dei juridiske sidene ved statsborgarskap er viktig for den enkelte, men for mange vil haldningar i samfunnet vere like viktig.

Norskfødd med innvandrarforeldre

I ein del samanhengar kan du kome over omgrepet andregenerasjonsinnvandrar. Dette er eit omgrep som er på veg ut, og vi bruker derfor omgrepet norskfødd med innvandrarforeldre i teksten her.

Det å ha foreldre som er fødde i eit anna land, kan bety at ein har kulturtilknyting til to ulike kulturar. Ein pakistanar med foreldre frå Pakistan kan da omtale seg sjølv som norsk, pakistansk eller norsk-pakistansk. Ein og same person kan kanskje bruke alle desse omtalane om seg sjølv, alt etter kven han eller ho pratar med.

Yrkesutøvar

Når du jobbar i yrke innanfor helse- og oppvekstsektoren, bør du vere klar over dine eigne haldningar til menneske, slik at du kan møte kvar enkelt på ein profesjonell måte.

Det kan vere lett å kome med utsegner som kan verke ekskluderande frå fellesskapen, men som profesjonell yrkesutøvar må du kommunisere på ein måte som inkluderer.

Lærar og elevar i eit klasserom. Foto.

Døme
I 6. klasse på skolen der du jobbar som barne- og ungdomsarbeidar, går Mohamed, som har foreldre frå Iran. Mohamed er fødd og oppvaksen i Noreg. I ein av timane seier ein av lærarane: «Kan ikkje du Mohamed fortelje frå heimlandet ditt». Læraren ønskjer å høyre noko om Iran, men måten ho seier det på, gjer at Mohamed ikkje blir opplevd som norsk.

Utfordringar til deg

  1. Kva legg du i begrepet "typisk norsk"?
  2. Korleis kan du som fagarbeider kommunisere på ein måte som inkluderer alle?