Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Kultur, livssyn og religionChevronRight
 4. Ulike kulturar og livssynChevronRight
 5. Kva er kultur?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kva er kultur?

Mange forhold rundt oss menneske heng saman med kultur. Kultur verkar inn på korleis vi oppfører oss, kva vi likar og ikkje likar, korleis vi snakkar til kvarandre, og kva vi oppfattar som rett og gale. Dei som skal arbeide med menneske, må derfor ha forståing for kva innverknad kultur har.

Barn griller pølser ved leirbål. Foto.

Vi blir fødde og sosialiserte inn i en kultur. Gjennom oppseding, opplevingar og aktiv deltaking tek vi opp i oss den kulturen som gjeld der vi veks opp. Kultur blir overført frå generasjon til generasjon, men kulturen endrar seg likevel over tid.

Sosialisering er prosessen der vi tar opp i oss alt vi lærer på tida frå vi blir fødde til vi døyr. Ved sosialisering lærer menneska å fungere i eit samfunn, og får kjennskap til dei reglane og verdiane det er forventa at ein skal følgje. Kjelde: Wikipedia

Kulturen sveiser oss saman

Grunnen til at kulturen sveiser oss saman, er at vi veks inn i ein fellesskap når vi veks inn i ein kultur. Vi lærer oss og tek opp i oss det folk i tidlegare tider har hatt felles når det gjeld kunnskapar, idear, verdiar og normer, og som dei meiner er så viktige at dei ønskjer å føre dei vidare til dei nye samfunns medlemmene.

Dei nye samfunnsmedlemmene kjem derfor til å dele dette med forgjengarane. Dermed får vi ein fellesskap ikkje berre mellom dei som lever samstundes, men også mellom dei gamle og dei nye generasjonane.

La oss sjå litt nærmare på korleis denne overføringa av kulturen frå ein generasjon til den neste har skjedd opp gjennom tidene.

 • Dei nye samfunnsmedlemmene har måtta lære seg stort sett dei same grunnleggjande kunnskapane om samfunnet og omverda som generasjonen før dei. Det er jo den eldre generasjonen som bestemmer kva dei unge skal lære! Barna og ungdommen får denne kunnskapen frå foreldre og nærmiljø, i barnehage og skule.
 • Den eldre generasjonen prøver også å fortelje den yngre at det er best at dei unge lever etter dei gamle sosiale normene. Desse normene byggjer på verdiar som vi har felles. Dei fleste av oss er til dømes samde i at det er gale å stele, at drap er ei forferdeleg handling, og at det er best å vere ærleg i dei fleste situasjonar. Det finst nok folk som er usamde i desse normene, men dei er ikkje så mange at fellesskapen sprekk av den grunn.
 • Frå tidlege barneår av tek vi del i og lærer oss dei same rituala. Eit ritual er ei handling som gong etter gong blir utført på same måten i visse situasjonar, til dømes dåps-, vigsel- og gravferdsseremoniane. Andre døme er jule-, nyttårs- og 17. mai-feiringa her i landet.

Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI) har oppdaterte nettsider til fleire av undertemaa til dette emnet. Der kan du lese meir.

Utfordringar til deg

 1. Søk på kultur på Internett. Kva finn du av interessante sider? Hugs kjeldekritikk! Vel ut eit utval sider som du overfører til Scrapbook eller andre lagringsverktøy.
 2. Kva betyr ordet kultur?
 3. Fordjupingsoppgåve: Les om kulturomgrepet på samfunnsfagsidene.

Læringsressursar

Ulike kulturar og livssyn

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Apotek da og nå

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Hilsemåter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Generasjon utlending

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Typisk norsk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Etiopisk mat

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Når integrering fungerer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hos tannlegen på Lindeberg

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter