Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. FolkehelsearbeidChevronRight
 4. Kva er god helse?ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kva er god helse?

Kva er god helse for deg, og er god helse forskjellig frå menneske til menneske?

Et blått og et brunt øye

Helse er noko anna eller meir enn å vere fri for sjukdom, og mange forhold påverkar helsa vår. I det framtidige yrket ditt skal du arbeide helsefremjande. Kva betyr eigenteleg det?

Kva er helse?

Omgrepet helse kan definerast på fleire måtar. Her finn du tre ulike måtar å definere helse på. Ut frå definisjonane kan vi lese at helse heng saman med fleire andre faktorar. Kva for definisjon vi vel å bruke, kan difor variere.

I NOU 1997:18 skriv Regjeringa blant anna:

«Mange er f.eks. fornøyd med helsa opp gjennom livet, til tross for at de har gått gjennom både alvorlige og plagsomme lidelser. Resultatene fra helseundersøkelser i mange land har dessuten vist at en stor andel av befolkningen har vært kronisk syke, uten å være misfornøyd med helsa.»

Her skriv Regjeringa og at det å oppleve å ha god helse, har samanheng med å oppleve meistring i kvardagen.

Dersom du søkjer på ordet helse på Internett, vil du og finne mange andre definisjonar.

Er god helse det same for alle?

Kva vi ser på som god helse, avheng av ei rekkje faktorar:

 • alder
 • miljø
 • personlegdom

Undersøkingar viser at helse vert opplevd ulikt frå person til person. To personar som får den same skaden eller sjukdommen, kan oppleve det heilt ulikt. Den ene tilpassar seg kanskje, finn løysingar og meistrar kvardagen godt, mens den andre meiner at helsa er dårleg fordi skaden eller sjukdommen set grenser i kvardagen. Når du pratar med bestemor som fortel at ho har god helse, tenkjer du kanskje at du er ueinig, at du ville hatt dårleg helse om du var like dårleg til beins som ho.

Korleis vi opplever helse, er og avhengig av miljøet rundt oss og dei krava det set til oss. Til dømes vil

 • ein som bur i sjette etasje i eit hus utan heis, oppleve eit stivt kne heilt annleis enn ein som bur i første etasje
 • ein ballettdansar stille heilt andre krav til korleis kroppen skal fungere enn ein som arbeider på kontor
Helsefagarbeider på jobb

Kva påverkar helsa vår?

Mange forhold påverkar helsa vår. Livsstilen og korleis vi ivaretek dei grunnleggjande behova våre, betyr mye. Andre faktorar er og viktige, til dømes miljø, økonomi, buforhold og kor god tilgang vi har på helsetenester i kommunen der vi bur. Undersøkingar viser at utdanningsnivået og har betydning for helsa til den enkelte.

Kven har ansvar for helsa vår?

Vi har sjølv hovudansvaret for helsa vår. Livsstilen, korleis vi vel å leve, får betydning for korleis helsa blir seinare i livet. Byrjar du til dømes å røyjke som tenåring, merkar du helseskadane kanskje først som førti- eller femtiåring.

Samfunnet har og eit ansvar for å leggje forholda til rette slik at vi kan ta vare på helsa vår. Dette vert gjort på fleire måtar, blant anna ved

 • å informere om kva som er bra for helsa
 • å tilretteleggje miljøet slik at det blir best mogleg for helsa
 • forbod og påbod, til dømes forbod mot å kjøre med promille og påbod om bruk av bilbelte
 • å vedta eigne lovar, til dømes røykjeloven
 • å regulere prisar, som å leggje avgift på visse varer som alkohol, og subsidiere andre, til dømes mjølk.

Alle er ikkje i stand til å ta vare på si eiga helse. Barn treng omsorg og hjelp frå foreldra sine. Og som fagarbeidar vil du møte brukarar som treng din hjelp for å ivareta helsa.

Kva kan vi gjere for å halde ved like ei god helse?

Det er mye vi kan gjere for å ha så god helse som mogleg, og det vi gjer som unge, er spesielt viktig fordi det legg grunnlaget for helsa seinere i livet. Nokre råd:

 • Et sunt.
 • Ver fysisk aktiv.
 • Tenk positivt om deg sjølv.
 • Ha gode venner som du likar å vere saman med.
 • Få nok søvn.
 • Ha god hygiene.
 • Unngå tobakk og narkotika, og drikk lite alkohol.
 • Tenk ergonomi og bruk riktige arbeidsstillingar og -teknikkar.

Du kan sikkert forlengje denne lista sjølv.

Utfordringar til deg:

 1. Tenk over kva dei tre definisjonane på helse betyr. Samanlikn dei med kvarandre. Kva for ein av dei passar best med di oppfatning av helse?
 2. Diskuter kva de legg i god og dårleg helse.
 3. Gi ti døme på korleis du kan ta vare på di eiga helse.
 4. Gi ti døme på korleis samfunnet kan leggje til rette for at du skal kunne ta vare på helsa di.

Læringsressursar

Kva er god helse?