Hopp til innhald

Helse- og oppvekstfag Vg1

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Etikk i arbeidet

  Etikk handlar om kva slags haldningar og verdiar du har, og som framtidig fagarbeidar skal du utvikle desse.

 • Yrkeslivet

  Som arbeidstakar i helse-, oppvekst- og sosialsektoren vil du måtte vere bevisst på rollene som privat, personleg og profesjonell.

 • Førstehjelp

  Førstehjelp er den hjelpa du skal utføre når du oppdagar uhell, sjukdom eller skade.

 • Folkehelsearbeid

  Folkehelsearbeid handlar om å førebyggje at menneske blir fysisk eller psykisk sjuke. Eit mål for arbeidet er også å styrkje helsa i befolkninga.

 • For å unngå sjukdom og lidingar i befolkninga er det viktig med eit godt smitte- og hygienevern.

 • Kommunikasjon

  Menneskeleg kommunikasjon kan gå føre seg på ulike måtar og har som mål at kvart individ får formidla tankane og behova sine.

 • Kunnskap om mat og næringsstoff er viktig for deg som skal jobbe i yrke innanfor helse-, oppvekst- og sosialsektoren.

 • Som fagarbeidar i helse-, oppvekst- og sosialsektoren skal du forstå og respektere kvar og ein sin kultur, sitt livssyn og si personlege tru.

 • Menneskekroppen

  Når du skal jobbe innanfor helse-, oppvekst- og sosialsektoren, er kunnskapar om menneskekroppen viktig å tileigne seg.

 • Utvikling

  I arbeid med menneske må du kjenne til korleis vi utviklar oss og korleis vi blir forma av det livet vi lever.

 • Velferdsstaten

  Velferdsstaten er kjenneteikna ved at han skal sikre alle lik rett til velferdsgode.

 • Yrkessituasjonar

  Yrkessituasjonar er beskrivingar av ulike situasjonar som du skal lære om for å forstå samanhengen mellom teori og praksis.

Om helse- og oppvekstfaget

Om helse- og oppvekstfaget

Helse- og oppvekstfaget handlar om korleis du med fagleg innsikt, respekt, medkjensle og toleranse kan møte dei fysiske, psykiske og sosiale behova menneske har. Du lærer å yte god service, og å ta medansvar for arbeidsmiljøet. I arbeidet med faget får du eit godt grunnlag for vidare utdanning og val av yrke.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Facebook