Hopp til innhald

Helse- og oppvekstfag Vg1

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Som fagarbeidar skal du fremje ein aktiv og sunn livsstil og rettleie brukarane av helse- og oppveksttenester til å gjere gode val for eiga helse.

 • Menneskeleg kommunikasjon kan gå føre seg på ulike måtar og har som mål at kvart individ får formidla tankane og behova sine.

 • Som fagarbeidar innan helse- og oppveksttenestene må du vite kva som blir forventa og kravt av ein profesjonell yrkesutøvar.

 • For å unngå sjukdom og lidingar i befolkninga er det viktig med god hygiene og rutinar for smittevern.

 • Utvikling

  I arbeid med menneske må du kjenne til korleis vi utviklar oss og korleis vi blir forma av det livet vi lever.

 • Kunnskap om mat og næringsstoff er viktig for deg som skal jobbe i yrke innanfor helse-og oppvekstsektoren.

 • Menneskekroppen

  Det er viktig å ha kunnskap om menneskekroppen når du skal jobbe innan helse - og oppvekstsektoren.

 • Det finst eit stort utval av hjelpemiddel for personar med forbigåande eller varig funksjonsnedsetjing.

 • Forbruk og berekraft innanfor helse- og oppveksttjenstene handlar om at du skal gjere gode val som arbeidstakar og samfunnsborger.

 • Førstehjelp

  Førstehjelp er den hjelpa du skal utføre når du oppdagar uhell, sjukdom eller skade.

 • Yrkessituasjoner

  Yrkessituasjonar er beskrivingar av ulike situasjonar du skal lære om for å forstå samanhengen mellom teori og praksis.

Om helse- og oppvekstfaget

Om helse- og oppvekstfaget

Helse- og oppvekstfaget handlar om korleis du med fagleg innsikt, respekt, medkjensle og toleranse kan møte dei fysiske, psykiske og sosiale behova menneske har. Du lærer å yte god service, og å ta medansvar for arbeidsmiljøet. I arbeidet med faget får du eit godt grunnlag for vidare utdanning og val av yrke.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook