Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Rekruttering, tilsetjingar og personalutviklingChevronRight
  4. Intervju og utveljingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Intervju og utveljing

Når ei finsortering av alle søknadene til den ledige stillinga i bedrifta er unnagjort, må bedrifta bestemme seg for kva søkjarar dei ønskjer å gå vidare med. Dei som er uaktuelle, bør få eit avslagsbrev.

En mann blir intervjuet til en ny jobb. Foto.

Intervju

Aktuelle personar blir kalla inn til intervju. Ofte blir fleire rundar med intervju gjennomførte.

To personar frå bedrifta er gjerne til stades på intervjuet. Det er inga lett oppgåve å gjennomføre slike intervju. Intervjua bør vera nøye planlagde, og spørsmåla bør vera samkøyrde og gi eit inntrykk av ryddigheit og seriøsitet.

Etter kvart som kandidatane fell av lasset etter intervju, bør det sendast ut avslagsbrev.

Det vi kan / ikkje kan spørje om

Arbeidsgivar kan mellom anna krevje dokumentasjon av utdanning, praksis og tidlegare arbeidsgivarar og sluttattest.

Det er ikkje høve til å spørje om politiske, religiøse og kulturelle forhold eller om seksuell orientering. Det er heller ikkje lov til å spørje om medlemskap i fagforeining.

Utveljing og tilsetjingsbrev

Til slutt blir det gjort ei utveljing, og det blir sendt eit tilsetjingsbrev. Brevet vil innehalde:

  • tilsetjingsvedtaket
  • namnet på stillinga og arbeidsoppgåver
  • tidspunkt for tiltreding
  • lønns- og tilsetjingsvilkår
  • svarfrist

Drøft

Korleis ville du ha førebudd deg til eit intervju? Korleis meiner du eit jobbintervju bør gjennomførast? Tenk deg ein situasjon, og beskriv korleis gjennomføringa bør vere.

Dette er óg ein måte å gjennomføre eit intervju på.

Læringsressursar

Rekruttering, tilsetjingar og personalutvikling

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar