Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BeredskapsplanarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Beredskapsplanar

I serviceyrke må vi vere budde på at det kan oppstå uønskte hendingar og situasjonar. Derfor må vi ha ein beredskapsplan for å møte ulike typar hendingar. Ei beredskapsplan er ein enkel plan som forklarer kva som må gjerast i ein krisesituasjon.

Brannslukking på oljerigg

Beredskap

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) definerer beredskap slik:

«Beredskap er planlegging og førebuing av tiltak for å handtere uønskte hendingar på best mogleg måte etter at dei har skjedd.»

Beredskapsplanar

Gode beredskapsplanar er avhengige av god kunnskap om verdiane ein skal verne, om eksisterande tiltak for å redusere sannsyn og konsekvensar, og ikkje minst kompetanse til å kartleggje potensielle uønskte hendingar som kan oppstå.

I dei neste temaa skal vi sjå på korleis vi kan velje ut kva vi skal lage beredskapsplanar for, korleis ein beredskapsorganisasjon kan byggjast opp, korleis ein utarbeider beredskapsplanar, og korleis ein kan trene på beredskapsplanar.

Læringsressursar

Beredskapsplanar