Hopp til innhald

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Kva er produktutvikling? ChevronRight
  4. Livssyklusen til produktetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Livssyklusen til produktet

Vi tenkjer oss at eit produkt går gjennom eit livsløp på same måte som eit menneske gjer. Vi kallar dette for "livssyklusen til produktet" som forkortast PLS.

Alle produkt har eit livsløp. Dei blir «fødde» (har vore gjennom ein produktutviklingsprosess), og dei går gjennom ulike «aldrar» før dei «døyr» (blir avvikla). Dei ulike aldrane, eller fasar, for eit produkt kan vi dele opp slik: utvikling, introduksjon, vekst, modning og tilbakegang.

Utvikling

Denne fasen finn du under Produktutviklingsprosessar.

Introduksjon

Denne fasen startar med lanseringa. Lansering av eit produkt skjer når vi sender det nye produktet ut på marknaden for første gong.

I samband med ei lansering har vi ofte ei form for kampanje. Vi kan då ha annonsar i ulike medium og plassering av produktet på spesielle plassar i butikken. Det er viktig å fortelje kundane at det nye produktet er her! (Produktet treng ikkje å vere heilt nytt, det er nok at det kjem i ein ny og forbetra versjon – ei produktendring.)

I denne fasen kan bedrifta anten setje prisen på produktet lågt, slik at mange vil ønskje å kjøpe det (såkalla «inntrengingsstrategi»), eller bedrifta kan prise produktet høgt for å «skumme fløyten» av marknaden – det vil seie å nytte det at produktet er nytt, ettertrakta og «hot».

Vekst

I vekstfasen blir produktet meir kjent, og salet stig. Fortenesta aukar, og konkurrentane begynner derfor å komme med tilsvarande produkt. Prisen blir ofte redusert litt for å halde salet oppe.

Allereie i vekstfasen tenkjer ein på produktutvikling og tilpassing av dei andre konkurransemidla for å møte konkurransen. Bedrifta vurderer til dømes nye distribusjonskanalar, nye målgrupper, merkevarebygging og nye produktvariantar (som til dømes PlayStation 3, PlayStation 4 og PlayStation Vita).

På dette stadiet kan vi også freiste å auke salet ved å tilby produktet til nye marknader. For å nå dei nye målgruppene kan vi til dømes inngå ulike typar alliansar. (Døme på dette er Pizza Grandiosa og Jarlsberg, og Dyreparken og Hennig-Olsen Is.)

Modning

Salet er no på topp, men det aukar ikkje lenger like mykje. Fortenesta har minka. For at vi skal halde salet ved lag, har vi no to moglegheiter: Vi kan anten gjere produktendringar, eller vi kan freiste å endre eller utvide marknaden.

Produktendringar.Vi kan freiste å betre kvaliteten eller utsjånaden på produktet. Vi kan òg tilby tilleggsprodukt.

Bedriftene Nike og Apple har til dømes gått saman om å utvikle ein trådlaus sensor som kan leggjast inn i joggeskoen, og som sender informasjon til ein iPhone om kor hardt du trener.

Marknadsendringar.Vi kan òg freiste å nå nye kundegrupper, anten dei som tidlegare ikkje har vore brukarar av produktet, eller dei som er kundar hos konkurrentane våre.

For å endre marknaden kan vi auke marknadsinnsatsen i form av meir annonsering og rette annonsane mot nye grupper. No er det ikkje dei som vil vere først ute med ei nyheit vi freistar å nå, det er dei som kjøper eit produkt først når det er utprøvd og ikkje lenger så trendy. Det at ulike typar menneske tek i bruk nye produkt til forskjellig tid, kallar vi ofte diffusjonsprosessen.

Tilbakegang

Når produktet når denne fasen, går salet ned, og etter kvart er etterspørselen omtrent borte. Anten har konkurransen blitt svært stor, slik at fortenesta forsvinn, eller så har den teknologiske utviklinga gjort produktet gammaldags eller unødvendig.

Enkelte produkt må bedrifta likevel halde fram med å tilby så lenge marknaden etterspør det. Dette er gjerne ein ekstraservice for å skape lojalitet. Det gjeld til dømes delar til gamle bilar og kamera. Andre produkt opplever å bli populære på nytt. Oppsvinget i salet av gamle LP-plater og platespelarar er eitt døme.

Læringsressursar

Kva er produktutvikling?