Hopp til innhald

Salg, service og sikkerhet Vg2

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Marknadsplanen

  Ein marknadsplan er eit dokument som vi lagar for å styre og koordinere tiltaka i marknadsføringa vår. Her lærer du meir om kva ein marknadsplan inneheld.

 • Kjøpsåtferd

  Kjøpsåtferd handlar om kva folk tenkjer og gjer når dei søkjer etter, kjøper og bruker varer og tenester.

 • Dei fem p-ane

  Ei bedrift har fem ulike konkurransemiddel ho kan bruke for å auke salet. Desse blir ofte kalla for dei fem p-ane.

 • Behova og ønska til kundane endrar seg over tid. Vi må derfor utvikle produkta våre slik at vi kan oppfylle krava til kunden .

 • Butikken blir utforma med tanke på å auke salet og fortenesta. Det inneber at ein tek avgjerder om det indre og ytre miljøet.

 • Å kunne kommunisere skriftleg og munnleg med kundar og leverandørar i ulike marknader er viktig for ein servicemedarbeidar.

 • Ein seljar må tilpasse rolla si til kundane, behova deira og kjøpsåtferda deira. I tillegg varierer kjøpsåtferd frå marknad til marknad.

 • Salsprosessen

  Det er vanleg å tenkje seg at ein seljar kan styre salet gjennom ein systematisk prosess i fleire fasar eller steg – ein såkalla salsprosess. Dersom vi skal oppnå å bli gode seljarar, må vi forstå korleis eit sal går føre seg, og yte vårt beste på kvart steg i prosessen. Vi må arbeide systematisk over tid og gjere ein god jobb heile tida.

 • Sal er kunnskap

  For å kunne gi best mogleg service er det avgjerande at du som seljar har gode kunnskapar om produkta, om bransjen og om forbrukarane.

 • Former for sal

  For å dekkje behovet til kjøparar i dei ulike marknadene finst det ulike måtar å selje på. Vi deler salsmåtane inn i ulike kategoriar.

 • Her får du eit praktisk og nyttig kurs i sal og salstrening med vekt på behov og motiv, Maslows behovspyramide, salssamtalen og kjøpsåtferd.

 • Omgrepet trend kan forklarast som ein tidstendens; det som er på moten til kvar tid, og det som ser ut til å komme på moten i tida framover.

 • Etiske retningslinjer er reglar for kva som er riktig handlemåte (åtferd) i ulike situasjonar.

 • Samarbeidsformer

  Det finst mange ulike samarbeidsformer mellom service- og varehandelsbedrifter. Kjededrift er vanleg både i daglegvarehandelen og faghandelen.

 • Produktkalkylar

  Prisen er det kunden betaler for eit produkt, og kalkyle er framgangsmåten vi bruker for å fastsetje denne prisen.

 • Budsjettering

  Eit budsjett er ei oversikt over inntekter og utgifter for framtida. Lær korleis du utarbeidar enkle budsjett.

 • Ein rekneskap viser ei oversikt over inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld. Lærer korleis du fører enkle rekneskap.

 • Budsjettkontroll

  Budsjettkontroll vil seie å samanlikne budsjett og rekneskap for å sjå på avvik mellom kvar einskild post.

 • Ein rekneskapsanalyse er ein gjennomgang av rekneskapen for å få ein oversikt over den økonomiske tilstanden og utviklinga i bedrifta.

 • Verdikjeda

  Omgrepet verdikjede kan brukast om prosessen, gjennom alle ledd, frå produsent og fram til forbrukaren. Lær om kva rolle verdikjeda har for kundetilfredsheit.

 • I verksemder der fleire menneske skal samarbeide, er det nødvendig med god struktur og organisering. Til dette treng ein gode leiarar.

 • Som servicemedarbeidar er det viktig å følgje reglar for helse, miljø og sikkerheit. Lær meir om dette her.

 • Førstehjelp

  Førstehjelp er den første hjelpa som alle kan gi når det oppstår ein akutt sjukdom eller skade.

 • Personopplysningar er alle former for informasjon som kan knytast til ein identifisert eller identifiserbar fysisk person.

 • IKT-tryggleik

  IKT- tryggleik handlar om å setje i verk tiltak og system for å beskytte verdifull informasjon og datautstyr og for å forhindre driftsavbrudd.

 • Brannvern

  Brannvesenet definerer brann som varme og røyk som ikkje er under kontroll. Her lærer du om brannårsaker, brannvern, branninstruks og brannsløkking.

 • Svinn og ran fører til tap av verdiar, noko som reduserer lønnsemda i ei bedrift. Her lærer du om ulike former for ran og svinn og om førebyggande tiltak.

 • Servicemedarbeidarer skal kunne vurdere konfliktrisiko i ulike situasjonar og føreslå tiltak for å førebyggje og handtere konfliktrisiko.

 • Beredskapsplanar

  I serviceyrke må vi vere budde på at det kan oppstå uønskte hendingar og situasjonar. Derfor må vi ha ein beredskapsplan for å møte ulike typar hendingar.

 • Yrkesetikk, personvern og aktuelle lover og regler er noe du som servicemedarbeider må forholde deg til. Her får du gode tips til hva du bør tenke på.

Om sal, service og tryggleik Vg2

Om sal, service og tryggleik Vg2

I programfaga for sal, service og tryggleik lærer du om kundebehandling, planlegging av tryggleik og økonomistyring i varehandel og tenesteleveransar. Du lærer også å bruke moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook