Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Energi for framtidaChevronRight
 4. Hydrogen – energi for framtida?ChevronRight
 5. Øvingsoppgåver - Hydrogen som energiberarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Øvingsoppgåver - Hydrogen som energiberar

Skolejente holder opp en brenselcelle. Foto.

Desse oppgåvene krev at du søkjer opplysningar og arbeider med stoffet.

 1. Kva er knallgass?
 2. Spørsmål om hydrogenulykker:
  1. Gjer greie for to store ulykker med hydrogengass.
  2. Korfor tok hydrogenet fyr i dei to tilfella?
 3. Korfor minkar eksplosjonsfaren når hydrogen blir blanda med luft i staden for reint oksygen.
 4. Korfor går ein hydrogenbrann raskare over enn ein bensinbrann?
 5. Kva blir brukt som drivstoff til hovudmotorane i ei romferje?
 6. Ein ballong som er fylt med luft, held seg oppblåsen i fleire veker. Ein ballong som er fylt med hydrogengass, held seg oppblåsen berre i nokre få timar før han byrjar å skrumpe inn.
  Kva kan årsaka til det vere?
 7. Kva er ulempene ved å oppbevare hydrogen under høgt trykk i ståltankar innandørs?
 8. Kva for tryggingstiltak bør setjast i verk når vi over lengre tid lagrar hydrogen innandørs?
 9. Er batteriet ei energikjelde eller ein energiberar?
 10. Hydrogen blir framstilt ved elektrolyse av vatn.
  1. Kva for eit anna stoff får vi på same tid?
  2. Skriv reaksjonslikninga for elektrolysen.
 11. Spørsmål om elektrolyse:
  1. Kva viser forsøket med elektrolyse av vatn om forholdet mellom voluma av hydrogengass og oksygengass som blir utvikla?
  2. I eit elektrolyseforsøk av vatn blei det utvikla 5 cm3 hydrogengass. Kor stort volum oksygengass vart utvikla samstundes?
  3. I eit anna elektrolyseforsøk vart det utvikla 9 cm3 oksygengass. Kor stort volum hydrogengass vart utvikla samstundes?
  4. I eit tredje elektrolyseforsøk vart det utvikla 22,5 cm3 knallgass. Kor stort volum H2-gass vart utvikla? Og kor stort volum O2-gass vart utvikla?
 12. Kva slags fordeler er det med å bruke hydrogen som energiberar i forhold til fossile energiberarar som bensin og diesel?
 13. Beskriv det du trur blir energikjeda i framtida fram til din hydrogendrivne bil.
 14. Korfor er ikkje problematikken rundt CO2-utslepp nødvendigvis løyst fordi om hydrogen blir den dominerande energiberaren?

Læringsressursar

Hydrogen – energi for framtida?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hydrogen som energiberar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Hydrogen som energiberar – Energikjede

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff