Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
 4. PopulasjonsutviklingChevronRight
 5. Samandrag – PopulasjonsutviklingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samandrag – Populasjonsutvikling

Befolkningsutvikling. Illustrasjon.
 • Individa av éin og same art som lever innanfor eit område eller eit økosystem, kallar vi ein populasjon eller bestand.
 • Populasjonsdynamikk er studiet av utbreiinga og mengda av ein art.
 • Talet på individ som held til i eit område, heng saman med fødsel og innvandring, som aukar populasjonen, og død og utvandring, som minskar populasjonen.
 • Bereevna er det maksimale talet på individ som kan leve innanfor eit avgrensa område.
 • Eksponentiell vekst vert òg kalla ukontrollert vekst og har ei j-forma vekstkurve.
 • Vekst som er avhengig av tettleik vert òg kalla vekst mot bereevne og har ei s-forma vekstkurve.
 • Sykliske svingingar finst hos artar som formerer seg raskt, og vekstkurva har form som ein M.
 • Det biologiske mangfaldet er jorda sin variasjon av livsformer og omfattar millionar av plantar, dyr og mikroorganismar, arvestoffa deira og området dei lever i.
 • Innanfor éin og same art er det arveleg variasjon både mellom individa og mellom ulike populasjonar.
 • Arealinngrep, men òg forureining, klimaendringar og framande artar vert rekna som dei største trugsmåla mot biologisk mangfald i Noreg. Med framande artar meiner vi dyr, plantar eller mikroorganismar som ikkje finst naturleg i eit område.

Læringsressursar

Populasjonsutvikling

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Genetisk forureining

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter