Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Berekraftig utviklingChevronRight
 4. Klima: Ei framtid du ikkje vil haChevronRight
 5. KlimaendringarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Klimaendringar

Klimaendringar er kanskje den viktigaste utfordringa vi står overfor no. På denne sida har NDLA samla nyttig fagstoff og lenker til kjelder som handlar om klimaspørsmål.

To mennesker som søker ly under samme paraply under en kraftig regnbyge.

Utvalde nettsider på ndla.no

Skal vi gjennomføre dyre klimatiltak? (Naturfag)

Menneskeheita står overfor den vanskelegaste situasjonen vi nokon gong har opplevd. Kva skal vi gjere? Korleis grunngir vi vala vi tek?

Klimaendringar endrar verda (Samfunnsfag)

Vietnam er eit av dei landa i Asia som er mest sårbart for klimaendringar. Landet har eit tropisk klima med store variasjonar mellom nord og sør. No når temperaturen aukar, merkar vi dette allereie ved at det oftare kjem tyfonar og medfølgjande flaumar. Dette trugar matressursane i landet og tilgangen på vatn.

Konsekvensar av auka drivhuseffekt (Naturfag)

IPCC, SN sitt klimapanel, slår fast at vi med 95 % sannsyn har menneskeskapte klimaendringar på jorda. Den auka drivhuseffekten har ført til oppvarming av luft, jord og hav, og vil føre til ytterlegare oppvarming, dersom vi ikkje reduserer bruken av kull, olje og gass.

Sjå fleire ressursar om klimaendringar

Fakta om venta klimaendringar

 • FNs klimapanel går ut frå at den globale gjennomsnittstemperaturen mot slutten av dette hundreåret kjem til å auke med meir enn 1,5 grader, men truleg ikkje med meir enn 4 grader høgare enn før den andre industrielle revolusjonen.
 • Havnivået reknar forskarane med vil stige med mellom 26 og 54 centimeter fram til 2100. I verste fall stig havet med 98 centimeter i den same perioden.
 • Den globale oppvarminga aukar sannsynet for alvorlege, vedvarande og irreversible verknader.
 • Sjølv om oppvarminga skjer noko saktare enn ein tidlegare har trudd, ser det ut til at konsekvensane av sjølv moderat oppvarming kan bli verre enn det forskarane tidlegare har trudd.
 • I åra som kjem, vil ekstremvêr som orkanar og syklonar komme oftare og oftare.
 • Når kloden blir varmare, blir det meir vassdamp i atmosfæren. Dette fører til at det oftare og oftare kjem kraftig nedbør dei fleste stader i verda.
 • I nokre område, som Sahel-området nord i Afrika, det sørlege Afrika og delar av Sør-Asia, vil den samla nedbørsmengda bli redusert.
 • Det vil gi fleire flaumar og overfløymingar i nokre område, og meir tørke og vassmangel i andre.

(Kjelde: FNs klimapanel)

Tips til eksterne lenker:

Læringsressursar

Klima: Ei framtid du ikkje vil ha