Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Berekraftig utviklingChevronRight
  4. Suksesjonar – økosystema i endringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Suksesjonar – økosystema i endring

Naturen er i stadig forandring. Desse endringane er heilt naturlege og skjer utan menneskelege inngrep. Eit tjern som gror att og blir til ei myr, eller artssamansetjinga i ein skog er eksempel på naturlege endringsprosessar.

Dette emnet handlar om gradvise endringar i eit økosystem, det vi kallar suksesjonar. Viss vi kjenner til slike naturlege prosessar i naturen, kan vi lettare avdekkje og førebyggje uønskte, menneskeskapte endringar og påverknader. Du skal lære om fleire former for suksesjonar, og kva som kjenneteiknar ulike stadium i ein suksesjon. Eit feltarbeid for å studere kva for artar som høyrer til dei ulike stadia i ein suksesjon, høyrer også inn under dette emnet.

Læringsressursar

Suksesjonar – økosystema i endring

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?