Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. ForskarspiraChevronRight
 4. Forsøk og rapportskrivingChevronRight
 5. Samandrag – Forsøk og rapportskrivingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Samandrag – Forsøk og rapportskriving

Når du skal jobbe i felt og i laboratorium, eller presentere resultat frå undersøkingane dine, kan du ha god bruk for dei råda du finn her.

En skjeggete man på et rotete laboratorium. Foto.
 • Lukka forsøk – du følgjer ei bestemt oppskrift der kjende teoriar skal etterprøvast.
 • Opne forsøk – du må sjølv identifisere variablar, velje og vurdere metodar.
 • Framgangsmåte i opne forsøk:
  • problemstilling
  • hypotese
  • planlegging – materiale og metode
  • gjennomføring av forsøket – samling av data
  • vurdering av resultat (drøfting av moglege feilkjelder)
  • forbetring av metoden og eventuelt ny gjennomføring
  • konklusjon
  • dokumentasjon og formidling
 • Sikkerheit i laboratoriet:
  • Førebuingar før du startar eit forsøk: Set deg inn i framgangsmåte og sikkerheitsreglar knytte til utstyr og kjemikaliar.
  • Av omsyn til di eiga og andre si sikkerheit er det viktig at du og medelevane dine følgjer sikkerheitsreglar og berre gjer dei forsøka som læraren har godkjent.
  • Bruk verneutstyr tilpassa forsøket: vernebriller, lab-frakk, hanskar og avtrekksskap.
  • Ordensreglar: reingjer utstyr og benkar, set utstyr på plass og sorter avfall
 • Rapportar i naturfag bør innehalde bestemte punkt:
  • namn, klasse og dato, overskrift/tittel på elevøvinga
  • innleiing (hensikt, bakgrunnsteori og hypotese)
  • materiale og metode (utstyr og framgangsmåte)
  • resultat
  • drøfting og feilkjelder
  • konklusjon
  • kjelder og referansar
 • Digitale verktøy gir nye og mange moglegheiter for læring, dokumentasjon og innsamling av data i naturfaget:
  • Digitale kart kan brukast til undersøkingar, førebuingar til feltarbeid og til registrering av funn.
  • Tallause appar for mobiltelefonar kan brukast i naturfagundervisninga.
  • Mobilkameraet er nyttig til dokumentasjon av forsøk og feltarbeid.
  • Dataloggarar mogleggjer rask automatisk innsamling av data som kan presenterast med grafiske framstillingar.
  • Dataloggarar kan registrere svært raske endringar (fleire målingar per sekund) og gjere målingar over lang tid (gjennom fleire døgn).

Læringsressursar

Forsøk og rapportskriving

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?