Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. ForskarspiraChevronRight
  4. Forsøk og rapportskrivingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Forsøk og rapportskriving

Naturfag er eit eksperimentelt fag der du skal få eigne erfaringar med vitskaplege arbeidsmetodar, både på laboratoriet og i naturen. Her får du lære meir om tryggleik, arbeidsrutinar og om korleis du skal dokumentere arbeidet ditt.

To gutter analyserer jordprøver

Rutinar og tryggleik på laboratoriet

I dette emnet vil du finne ressursar om korleis du kan jobbe eksperimentelt; om arbeidsrutinar og tryggleiksreglar i laboratoriet. For å få mest mogleg ut av forsøka trengst både planlegging og etterarbeid. Nokre gonger må du også søkje informasjon frå ulike kjelder for å kunne vurdere metodar og resultat.

Opne og lukka forsøk

Du skal gjere nokre forsøk der du både må velje og vurdere metodar. Desse kallar vi «opne» forsøk. Andre gonger må du følgje ei bestemt oppskrift der kjende teoriar skal etterprøvast. Desse forsøka blir kalla «lukka» eller «styrte» forsøk.

Rapportskriving

Her får du også lære meir om korleis du skal dokumentere arbeidet ditt, det vil seie korleis resultata kan drøftast og presenterast i ein naturvitskapleg rapport.

Læringsressursar

Forsøk og rapportskriving

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?