Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. ForskarspiraChevronRight
 4. ForskingChevronRight
 5. Samandrag – ForskingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samandrag – Forsking

Innhaldet frå forskarspira kan du ta med deg vidare i naturfaget. Naturfaglege arbeidsmåtar omfattar nyttige strategiar som du kan bruke i mange samanhengar.

Ung gutt studerer modell av transport i planter. Foto.
 • Forsking er nysgjerrigheit sett i system.
 • Vitskaplege arbeidsmåtar omfattar blant anna følgjande trinn:
  • setje opp hypotese
  • utføre eksperiment
  • vurdere resultat og trekkje konklusjonar
  • bekrefte eller forkaste hypotesen
 • Ein hypotese er ei mogleg forklaring på ein observasjon.
 • Fysisk storleik = måltal • måleeining
 • Variable storleikar blir også kalla parametrar. Identifiser variablane før du startar eksperimenta.
  • Uavhengig variabel (= variert faktor) – den faktoren som vi endrar i forsøket
  • Avhengig variabel (= målt faktor) – den faktoren som vi måler i forsøket
  • Kontrollerte variablar (= kontrollerte faktorar) – dei faktorane som må haldast konstante fordi dei kan påverke resultata.
 • Systematiske feil skuldast feil på utstyr eller metode og påverkar alle resultat.
 • Måleusikkerheit skuldast at målingar ikkje blir gjort nøyaktig og heilt likt kvar gong.
 • Kontrollforsøk: Viss du skal måle effekten av ei endring, kan du samanlikne med resultatet frå eit kontrollforsøk der du ikkje gjer noka endring.
 • Gjeldande siffer = talet på siffer etter nullane først i talet
 • Modellar er forenklingar av verkelegheita, og dei har avgrensa gyldigheit.
 • Kart og molekylmodellar er eksempel på modellar som vi bruker til å forklare ei verkelegheit som er meir komplisert.
 • Simuleringar og animasjonar er bevegelege og interaktive modellar som er til god hjelp når vi skal jobbe med kompliserte samanhengar. Dei blir brukte til underhaldning, forsking, utvikling av prognosar, modellering av konstruksjonar og mykje meir.
 • Kjeldekritikk:
  • Når du skal vurdere ei kjelde, er det særleg fire forhold du må sjå på: truverd, objektivitet, nøyaktigheit og om ho er godt eigna.
  • Dersom fleire kjelder gir liknande informasjon, aukar det truverdet.
 • Vis respekt for opphavsrett og lisens. Oppgi kjelde når du bruker noko som andre har laga.

Læringsressursar

Forsking

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter