Hopp til innhald

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. ForskarspiraChevronRight
 4. ForskingChevronRight
 5. Forsøk: Kva påverkar svingetida til ein pendel?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Kva påverkar svingetida til ein pendel?

Ope forsøk

Føremålet med dette forsøket er å finne ut kva som påverkar svingetida til ein pendel. De skal arbeide i grupper på 2 til 4 elevar og prøve dykk fram, diskutere og reflektere for å finne metodar som kan brukast til å finne svar på spørsmålet.

Modell av pendel. Tegning.
Modell av planpendel
Svingetida blir målt for ei heil svinging, altså frå pendelen er i ei ytterstilling til han er tilbake i same ytterstilling.
Snorlengda blir målt frå opphengingspunktet til midt i pendelkula.

Utstyr

Stativ med pendel. Foto.
Heimelaga pendel

De treng to typar lodd, snor, måleband eller linjal, stativ, gradskive, vekt og stoppeklokke.

 • Kvar gruppe må ha tilgang til to lodd med ulik masse. Lodda bør ha stor eigenvekt og ikkje vere omfangsrike, for å unngå at luftmotstanden påverkar resultatet. Muttarar, blykuler og gummikork med hol eignar seg godt.
 • Snora må vere tynn, men ikkje elastisk.
 • Stativ kan brukast som oppheng for pendelen, men andre løysingar kan fungere like godt.
 • Klokke: Mobiltelefon med stoppeklokke-app fungerer godt.
 • Gradskive: Nokre grupper vil antakeleg nytte gradskive i løpet av eksperimentet.

Hypotese

Før eksperimentet startar, må gruppa lage ein hypotese. Skriv ned kva faktorar de trur påverkar svingetida til ein pendel.

Framgangsmåte

Gruppa finn ein eigna plass til å henge opp ein pendel, eller de kan velje å bruke stativ.
Når de skal bestemme dykk for ein metode, er det viktig at alle på gruppa kjem med forslag og begrunner argumenta sine slik at det blir ein fagleg diskusjon, og at den metoden gruppa vel, er gjennomtenkt.

Innspel og tips undervegs i forsøket

 • En elev måler vinkelen på en pendelsnor. Foto.
  Pendelvinkelen blir målt.
  Kva målbare faktorar (variablar) kan de endre i dette forsøket?
 • Er andre faktorar uendra mens de endrar berre den eine?
 • Finst det nokre feilkjelder her?
 • Kan de gjere noko for å redusere menneskelege feil, som for eksempel reaksjonstida hos eleven som styrer stoppeklokka?
  • Ta tida på ti svingingar og del på ti.
  • Gjer fleire repetisjonar av kvar måling og rekn ut gjennomsnittstida.
 • Korleis kan de setje opp resultata i ein oversynleg tabell slik at det blir lettare å samanlikne og tolke resultata?
 • Kan resultata framstillast som grafar?

Ei gruppe jobber med eksperiment. Foto.
Presenter metode og resultat gruppevis

Når de har jobba ei stund, og har resultat å vise til, skal de presentere metoden og resultata dykkar for resten av klassen. De skal påpeke moglege feilkjelder og vurdere om resultata er så pålitelege at de kan trekkje konklusjonar på bakgrunn av det de fann.

Drøfting

I fellesskap drøftar de med læraren styrkane og svakheitene ved metodane de brukte i gruppene. Er resultata så pålitelege at de kan trekkje konklusjonar på bakgrunn av dei? Stemte hypotesane?

Retesting og etterprøving (vitskapleg arbeidsmetode)

Med utgangspunkt i dei erfaringene de har gjort i klassen, kan de gruppevis eller i fellesskap antakeleg gjenta eksperimentet med færre feilkjelder og med meir systematiske måleseriar der berre éin faktor blir endra om gongen. Vonleg får de meir eintydige resultat som gjer det enklare å konkludere.

 • Kan resultata underbyggje hypotesen som gruppene skreiv ned?
 • Kor godt passar resultata i klassen med eksisterande teoriar?
Rapportgenerator. Skjermdump.
Rapportgenerator

Journalføring – labrapport

Bruk rapportgeneratoren til å føre forsøket. Her får de rettleiing og tips for kvart punkt i rapporten. Hugs å lagre på eigen PC før du forlèt sida. Det Word-dokumentet som du har lagra, kan redigerast vidare. Du kan for eksempel setje inn punktlister, tabellar og bilete frå forsøket, som du har teke med mobilen.

Læringsressursar

Forsking

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  For godt til å vere sant?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Store og små tal

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøkelser, måling og måleusikkerhet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Rollespel – debatt: interessekonfliktar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utfordring: motorsykkeldekk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva trur du om årsaker til klimaendring?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Debattoppgåve – vurdering av informasjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måleusikkerheit – mål tida mellom to knips

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Fysiske målingar og variasjonsbredde

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff