Hopp til innhald

Utsnitt frå filmen Thelma.
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. LæringsstiarChevronRight
  4. Filmreferansar i «Thelma»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Filmreferansar i «Thelma»

Intertekstualitet handlar om korleis tekstar refererer til andre tekstar. Her skal du konsentrere deg om korleis den norske spelefilmen Thelma (2017) peikar til andre filmar. Hitchcocks klassikar Fuglene er ein av filmane som blir trekt fram av filmkritikarar som inspirasjonskjelde.

Intertekstuelle referansar i Thelma

Både filmkritikarar og andre som har analysert Joachim Trier sin spelefilm Thelma, finn at filmen har ei rekkje referansar til andre filmar. Thelma er med andre ord full av intertekstuelle tilvisingar, som ikkje alltid er så enkle å oppdage, med mindre du kjenner til filmane det er henta inspirasjon frå.

Nokre filmreferansar som blir nemnd, er:

Frå Hitchcock til Trier

Joachim Trier har i fleire intervju trekt fram Alfred Hitchcock som ei av inspirasjonskjeldene sine, blant anna i dette intervjuet med det danske filmmagasinet Ekko. Gjennom to filmklipp skal du no sjå nærare på berøringspunkt mellom Thelma og Alfred Hitchcocks Fuglene. Sjå klippa og diskuter spørsmåla under kvart klipp.

Klipp 1: Fugleperspektiv – "Guds auge"

I scena då Thelma kjem til universitetet for første gong, er kameravinkelen i fugleperspektiv.

  • Kva slags effekt oppnår filmskaparane med å bruke fugleperspektiv?
  • Fugleperspektiv blir også omtala som "Guds auge". Kva trur du er meininga bak omgrepet?
  • Kjenner du til andre filmar eller tv-seriar som bruker fugleperspektiv?

Sjå dette klippet frå dokumentaren Hitchcock/Truffaut for meir bakgrunnsinformasjon om Hitchcock sin bruk av denne kameravinkelen.

Klipp 2: Fuglar som skremmande, symbolske karakterar

Tidleg i Thelma ser vi hovudpersonen i filmen sitje på biblioteket og studere. Ute samlar ein flokk svarte fuglar seg. Musikken i klippet støttar opp om ei skummel og dyster stemning. Denne scena kan bli tolka som ei helsing til Alfred Hitchcocks Fuglene.

  • Kjenner du til andre filmar der fuglar har ei viktig rolle?
  • Fuglane i både Thelma og Hitchcocks film frå 1963 kan seiast å ha ei symbolsk betyding. Diskuter kva ein meiner med dette.
  • Kva er likt, og kva er ulikt i framstillinga av fuglane i Hitchcock sin klassikar og dei fuglane vi ser i Thelma?

Læringsressursar

Læringsstiar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale