Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Skriftleg tekstskapingChevronRight
  4. Å skrive fordjupingsoppgåveChevronRight
  5. Hypotesen hjelper deg å spesifisereChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Hypotesen hjelper deg å spesifisere

Dersom de veit ganske mykje om temaet de skal forske på, kan de spesifisere problemstillinga ytterlegare ved å formulere hypotesar.

En ettertenksom mann foran PCen. Foto.

Kva er ein hypotese?

Ein hypotese er ein påstand om at det finst ein samanheng mellom to eller fleire variablar. Påstanden må i tillegg la seg prøve ut.

Eksempel på hypotesar

Vi kan finne eksempel på slike hypotesar i tidlegare gjennomførte skoleprosjekt i Holbergprisen i skolen. I prosjektet Ungdom og sjekking for eksempel var problemstillinga: "Har jenter og gutar ulike oppfatningar om, og ulik oppførsel ved, sjekking?" For å undersøkje denne problemstillinga formulerte elevane eit sett med hypotesar:

  1. Gutar er fysiske når dei sjekkar.
  2. Jenter er diskré når dei sjekkar.
  3. Gutar og jenter oppfattar at gutar er aktive.
  4. Gutar synest i større grad enn jenter at det er skummelt å bli sjekka opp.

Hypotesane må vere formulerte slik at dei kan testast mot innsamla empiri (innsamla informasjon). Vi kan for eksempel teste ut hypotesane ovanfor ved å lage ei spørjeundersøking som gir oss informasjon om korleis jenter og gutar oppfattar at representantane for det motsette kjønnet oppfører seg når dei skal sjekke.

På grunnlag av undersøkinga kan vi så diskutere om empirien styrkar eller svekkjer hypotesane. Ein slik framgangsmåte kallar vi gjerne hypotetisk-deduktiv metode. Om det er denne metoden de skal bruke eller ein annan, kjem an på forskingsspørsmåla de har stilt.

Læringsressursar

Å skrive fordjupingsoppgåve