Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Kritisk tilnærming til tekstChevronRight
 4. KjeldebrukChevronRight
 5. Repetisjonsspørsmål om kjeldebrukChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Repetisjonsspørsmål om kjeldebruk

Oppgåve 1

Plagiering

 • Kva vil det seie å plagiere?
 • Kvifor må du ikkje plagiere?
 • Kva er konsekvensane dersom plagiat blir oppdaga?

Oppgåve 2

Kjeldebruk

 • Gi døme på ulike munnlege og skriftlege kjelder du kan bruke i skulearbeidet.
 • Kvifor bør du ikkje bruke for mange kjelder?
 • Kva kan vere fordelen med å bruke fleire enn éi kjelde?
 • Kva slags informasjon kan du bruke utan å måtte vise til kjelda?
 • Kvifor er Google notebook eit nyttig verktøy?
 • Kva kan du bruke Scrapbook til?
 • Kjenner du til andre typar verktøy som er nyttige i arbeidet med kjeldebruk? Beskriv dei.

Oppgåve 3

Kjeldevurdering

 • Kvifor er det viktig å vurdere kven som har publisert informasjonen du ønskjer å bruke?
 • Kva vil det seie å kryss-sjekke informasjon?
 • I kva for tilfelle er det særleg viktig at du sjekkar når websida sist blei oppdatert?
 • Kva for nettressurser blir rekna som kvalitetssikra (og derfor til å stole på)?

Oppgåve 4

Wikipedia

 • Kva er Wikipedia?
 • Gir Wikipedia deg pålitelig informasjon, altså informasjon du kan stole på?
 • Kva for reglar gjeld for bruk av innhald (tekst og bilete) på Wikipedia?

Oppgåve 5

Kjeldetilvising

 • Kva for stil eller system for kjeldetilvising kan du lese om på NDLA-sidene?
 • Kva vil det seie å sitere?
 • Når kan du bruke eit sitat?
 • Korte og lengre sitat blir markerte på ulike måtar. Forklar korleis.
 • Kva vil det seie å parafrasere?
 • Korleis markerer du at du har parafrasert?

Oppgåve 6

Litteraturlista

 • Kvar finn du litteraturlista i ei oppgåve?
 • Nemn to synonym til omgrepet litteraturliste.
 • I kva for rekkjefølgje blir kjeldene presenterte i lista?
 • Kva for opplysningar om kjelda finn vi i litteraturlista?
 • Kvifor må du rekne med trekk i karakteren når du skriv fagartiklar utan litteraturliste?
 • Set opp tre av fagbøkene dine i ulike fag i ei litteraturliste. Oppgi kva stil du har brukt.

Læringsressursar

Kjeldebruk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs