Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språkhistorie og språkpolitikkChevronRight
 4. Oppgåver om norsk språkpolitikk etter 1960ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Oppgåver om norsk språkpolitikk etter 1960

Tilhøva for minoritetsspråklege har stått sentralt i norsk språkpolitikk etter 1960. Kva problemstillingar synest du er viktigast i dag?

Internatskolen for Flyttsame-barn i 1950.
Samiske barn blir undervist i norsk på internatskulen for flyttsamebarn i 1950.

Oppgåver

Les fagteksten Språkdebatt og språkpolitikk frå 1960 til i dag, og svar på spørsmåla.

 1. Forklar desse omgrepa:
  • nasjonalspråk
  • morsmål
  • minoritetsspråk
  • framandspråk
 2. Kva for prinsipp vert slegne fast i stortingsmelding 35, Mål og meining (2007–2008)
 3. Kvifor vedtok Stortinget i 1863 å "fornorske" samar og kvenar?
 4. Les artikkelen Samisk og kvensk i Norge etter 1905. Kva for konsekvensar fekk fornorskingsvedtaket for desse minoritetsgruppene?
 5. Kor mange språkråd har vi i Noreg i dag, og kva for oppgåver har dei?

Oppgåve 2

 1. Kva spørsmål synest du burde stå sentralt i den språkpolitiske debatten i Noreg i dag? Skriv ned tre problemstillingar, og grunngi kort kvifor du meiner desse tre problemstillingane er viktige.
 2. Gå deretter saman i grupper på fire til seks elevar, og samanlikn det de har skrive. Kva for problemstilling synest gruppemedlemmane er den mest interessante? Kva meiner de i gruppa om denne problemstillinga?
 3. Presenter og diskuter denne problemstillinga med dei andre elevane i klassen.

Læringsressursar

Språkhistorie og språkpolitikk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale