Hopp til innhald

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Romantikk og realismeChevronRight
 5. En folkefiendeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

En folkefiende

En folkefiende er ein adaptasjon av Henrik Ibsen sitt skodespel frå 1882. Det passar fint å sjå filmen når du skal nærme deg Ibsen sine tekstar i norskfaget, når du skal øve deg på filmanalyse, eller når du skal diskutere grenser for ytringsfridom i fag som medie- og informasjonskunnskap og samfunnsfag.

Om filmen

Regi: Erik Skjoldbjærg
Manus: Nikolaj Frobenius
Kinopremiere: 21. januar 2005

Filmskaparane har laga ein moderne versjon av Ibsens originaldrama. Handlinga går føre seg i ei bygd på Vestlandet. Kurbadet frå teaterstykket har i filmen blitt ei drikkevasskjelde, og Tomas Stockman (Jørgen Langhelle) ein kjend TV-personlegdom og ernæringsfysiolog. Stockman vender tilbake til heimstaden for å starte sal av vatn frå ei kjelde i bygda saman med broren Peter. Dei to brørne planlegg å selje vatnet på flaske og marknadsføre det som verdas reinaste vatn. Prosjektet fører til entusiasme og nytt håp blant innbyggjarane i bygda. Det syner seg etter kvart at vatnet ikkje er så reint som alle trudde. Stockman prøver å få sanninga fram, men han blir motarbeidd av media, folket i bygda og sin eigen familie.

Oppgåve 1: Filmanalyse

Analyser spelefilmen En folkefiende. Filmanalysen bør innehalde og utdjupe:

 • kven som har laga filmen, og korleis han blei motteken
 • handling og miljø
 • karakterar, og korleis karakterane utviklar seg
 • forteljemåte og dramaturgi
 • bruk av symbol
 • kamerabruk og klipping
 • fargebruk
 • lyd
 • kva filmen vil fortelje oss

Oppgåve 2: Frå teaterstykke til film

 1. Korleis skil handlinga i filmen seg frå handlinga i originaldramaet? Er det noko som er utelate eller lagt til?
 2. Gjer ei samanlikning av spenningskurva (dramaturgien) i dei to tekstane.
 3. Vurder om dette er ein vellykka adaptasjon av Ibsens En folkefiende.

Oppgåve 3: Ytringsfridom

Både Ibsen sitt drama og spelefilmen En folkefiende illustrerer kor vanskeleg det kan vere for eit einskildindivid å varsle om kritikkverdige forhold, dersom aktørar med makt og sterke eigeninteresser kjempar imot.

Diskuter desse spørsmåla i grupper, eller saman i heile klassen:

 1. Kjenner du til saker frå media der eit enkeltmenneske har varsla om problematiske forhold i ein kultur, i samfunnet generelt eller i institusjonar med makt eller sterk påverknadskraft i samfunnet?
 2. Kan det i nokre tilfelle vere naudsynt å verne samfunnet mot visse typar ytringar? Kom gjerne med eksempel.
 3. Kven er det som skal bestemme kva ytringar som eventuelt ikkje skal tolererast i samfunnet, og korleis bør slike avgjerder takast?

Læringsressursar

Romantikk og realisme

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kjeldemateriale