Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. BarokkenChevronRight
  5. Afften PsalmeChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Litterære tekstar

Afften Psalme

«Afften Psalme» er henta frå Dorothe Engelbretsdotters første samling av åndelege songar, Siælens Sang-Offer.

Solnedgang Oslo. Fotografi.

Samlinga vart først gitt ut i 1678. Salmen står som nummer 810 i Norsk salmebok gitt ut på Eide forlag i 2013. Her gir vi att originalteksten frå 1677 saman med den moderne utgåva av teksten frå 2013.

Afften-Psalme

0:00
Afften-Psalme

1

DAgen viger og gaar bort,

Lufften bliffver tyck og sort,

Solen har alt Dalet plat,

Det gaar ad den mørcke Nat.

2013-utgåva: les meir

Dagen viker og går bort.

Himmelen blir tung og sort.

Solen har oss alt forlatt.

Nær oss er den mørke natt.

2

Tiden sagte lister sig,

Glaset rinder hastelig,

Døden os i Hælen gaar,

Evigheden forestaar.

2013-utgåva: les meir

Våre dager ser sin slutt.

Timeglasset renner ut.

Døden oss i hælen går.

Evigheten forestår.

3

Nu een Dag jeg eldre bleff,

Det er som mit Tancke-Breff,

At jeg med min vandrings Staff,

ærmer helder til min Graff.

2013-utgåva: les meir

At en dag jeg eldre blev,

er for meg et minnebrev:

jeg har med min vandringsstav,

kommet nærmere min grav.

5

Kiære Siæl kom det i hu,

Og der hos bekiendt kun nu,

At du som it Adams barn,

Velter deg i Synd og Skarn.

2013-utgåva: les meir

Kjære sjel, kom det i hu,

og bekjenn i dette nu

at du som et Adams barn,

henger fast i Satans garn.

6

Denne Dag est du ey qvit

At du jo har faldet tit,

Reys dig og med Bøn gack hen

Til din Gud i Himmelen.

2013-utgåva: les meir

Derfor også denne dag

ble det fall og nederlag.

Reis deg, gå med bønnen hen

til din Gud i himmelen!

7

Beed om Naade, og giør Bood,

Aabne dine Øyens Flood,

Slip ham icke med dit skrig

Før hand faar Velsignet dig.

2013-utgåva: les meir

Søk med anger nådens sti,

vend deg om og rop og si:

Gud, jeg slipper ikke deg

før du har velsignet meg.

9

Lad din stercke Engle-vact

Paa mit Leye giffve act,

At min Søffne-tunge Krop

Skadis ey aff Sathans Trop.

2013-utgåva: les meir

La din sterke englevakt

på mitt leie, Gud, gi akt!

Mine venner og min slekt,

ta dem i din varetekt!

16

Stil den Siugis Hierte-vee,

Tenck paa de Bedrøffvede,

Vær de Faderløsis Trøst,

Og giff act paa Enckers Røst.

2013-utgåva: les meir

Still de sykes hjerteve!

Til hver motløs må du se!

Vær de faderløses trøst!

Hør de sorgbetyngtes røst!

17

Til een blund staar nu mit sind,

Men førend jeg slumrer ind,

Vil jeg hos mit Hvile-rom

Staa og tencke mig lit om.

2013-utgåva: les meir

Trett er kropp og sjel og sinn,

men før jeg får slumre inn,

vil jeg i mitt hvilerom

ennu tenke meg litt om:

18

At det er saaledis fat,

Jeg eengang den lange Nat

Skal iblandt de dødis Tal,

Soffve i den mørcke Dal.

2013-utgåva: les meir

Slik er jordelivet fatt.

Alt går mot den lange natt.

Jeg skal blant de dødes tall

sove i den mørke dal.

20

Alle Verdslig Ting forgaar,

Jeg til Herlighed oppstaar,

Naar Gud ved Basunens Lyd,

Kalder mig til Evig Fryd.

2013-utgåva: les meir

Verden og dens ting forgår.

Jeg til herlighet oppstår!

Gud skal ved basuners lyd,

kalle meg til evig fryd!

Læringsressursar

Barokken

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale