Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Forteljingar om det norskeChevronRight
  5. Korleis fordjupe seg i arbeidet med fedrelandssongane?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Korleis fordjupe seg i arbeidet med fedrelandssongane?

Her er nokre idear til lærarar om korleis dei kan organisere arbeidet med fedrelandssongane.

Skandinaviske flagg
Forslag til framgangsmåte

  1. Elevane kan jobbe med oppgåvene kvar for seg.
  2. Oppgåva kan løysast i grupper. Kvar gruppe jobbar med to dikt og samanliknar dei. Her kan dei for eksempel samanlikne ein norsk fedrelandssong med den svenske eller den danske, eller eleven(-ane) kan samanlikne to fedrelandssongar som er skrivne i ulike tiår/hundreår.
  3. Ein eller to elevar jobbar med eitt eller to dikt og held føredrag om diktet eller dikta for klassen. Dei kan bruke fagstoffet og oppgåvesamlinga som utgangspunkt, men emnet for føredraget bør vere "Korleis kan fedrelandssongar fungere nasjonsbyggjande?"
  4. Sidan oppdraget handlar om songar, kan ein også løyse denne oppgåva meir kreativt. Ein kan til dømes dele klassen i tre grupper på ti elevar som skal øve inn kvar sin song. Gruppa bør lære seg teksten og jobbe med å få fram skikkeleg fedrelandspatos. I forkant bør elevane jobbe med å forstå teksten, skaffe seg bakgrunnsinformasjon om han, og forsøke å setje seg inn i ei 17. mai-stemning. Til sist framfører dei songane for resten av klassen.

Læringsressursar

Forteljingar om det norske

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale