Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. TekstteoriChevronRight
 4. Tekst og samfunnChevronRight
 5. Skjønnlitteratur og kontekstChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Skjønnlitteratur og kontekst

Ulike lesemåtar gir oss ulike opplevingar og ulik kunnskap om og av det vi les. Ofte er ein kombinasjon av ulike lesemåtar den beste arbeidsmåten når vi skal arbeide med skjønnlitterære tekstar.

Oppgåve 1

Del klassen i tre. Alle les novella "Blodspor", men kvar gruppe vel éi av dei tre tilnærmingane når de skal analysere teksten.

 • Legg fram tolkingane for heile klassen, eller bruk eit digitalt tankekart til å dele analysen i stikkordsform.
 • Er alt de kjem fram til like relevant for å forstå novella?
 • Kva er dei ulike teoriane sine styrkar og svakheiter?
 • Kva ville de tatt med av tolkningsforslaga om de skulle skrive ein tekstanalyse til eksamen?

Bruk modellen som hjelp til å svare på oppgåvene:

Teori Fokus i kommunikasjonsmodellen Mål og sentrale spørsmål
Nyhistorisme Konteksten Bruke teksten til å få kunnskap om tida han er skriven i.
 • Kva for andre tekstar viser teksten til?
 • Kva er innhaldet i desse andre tekstane?
 • Seier teksten noko om kvinnesyn, rettssystem, politikk og liknande?
Historisk-biografisk metode Avsendaren Bruke opplysningar om forfattaren til å kunne forstå teksten betre
 • Kva veit vi om forfattaren?
 • Kva prega forfattaren i tida han/ho skreiv verket?
 • Korleis plasserer verket seg i forhold til det andre han/ho har skrive?
Nykritikk Teksten Peike på kva som gjer litteratur til litteratur, og kva som skil god litteratur frå dårleg litteratur
 • Kva gjer litteratur til litteratur?
 • Kva er det som bryt med kvardagsspråket i denne teksten?

Læringsressursar

Tekst og samfunn

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?