Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. TekstteoriChevronRight
 4. Tekst og samfunnChevronRight
 5. Tekst i kontekstChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Tekst i kontekst

Oppgåvene gir dykk erfaring med skilnaden på å undersøkje ein tekst som tekst og det å undersøkje konteksten for ein tekst.

 • Jobb i grupper på to eller tre elevar. De finn forslag til tekstar å jobbe med nedst på sida.
 • Kvar elev vel ein tekst å ta med til gruppa, og så gjer de analysearbeidet saman.
 • Hugs å ta vare på kjeldene de nyttar.

Oppgåve 1

Beskriv teksten:

 • Korleis er teksten bygd opp? Kva for modalitetar består teksten av? Korleis verkar dei saman?
 • Kva sjanger tilhøyrer teksten? Korleis legg sjangeren føringar for teksten?
 • Sjå på språklege verkemiddel. Korleis blir ord og uttrykk nytta? Korleis kan dei seie noko om haldningar, geografisk miljø, tilhøyrsle, utdanning og anna hos sendar og mottakar?
 • Kva slags språkfunksjonar blir nytta i teksten, og kvifor?
 • Kva seier teksten om si eiga samtid? (verdiar, haldninger, trendar)
 • Kva trur de er avsendaren si opphavlege og eigentlege meining med teksten?
 • Når er teksten produsert eller publisert? Korleis verkar dette inn på tekst, sendar og mottakar?

Oppgåve 2

Beskriv konteksten:

 • Kva for kanal blir teksten formidla gjennom, og korleis legg dette føringar for teksten?
 • Kva for roller speler avsendar og mottakar i den konkrete situasjonen, og korleis påverkar dette teksten?
 • Kva slags kultur spring teksten ut av? Kva for verdiar, haldningar og trendar er kjenneteikn for denne kulturen?
 • Kva for konvensjonar for kommunikasjon gjeld for teksten i konteksten?

Oppgåve 3

Oppsummer det de har svart i oppgåve 1 og 2:

 • Korleis er samspelet mellom tekst og kontekst?
 • Kva slags tenkjemåtar og haldningar vil de seie at teksten byggjer på?

Tekstar til analyse

 1. Salsannonse for eksklusiv hytte på Finn.no: «Støltrøa – Særpreget og meget eksklusiv fritidseiendom på Oppdal!»
 2. Ylvis-video på YouTube: «The cabin»
 3. Eit bilete frå eit oppslag i ein symjehall i München. Det er nytta som illustrasjon til denne artikkelen: «Asylsøkere bannlyst fra svømmebasseng i tysk by»
 4. Video frå VGTV: «Oljebarna: Perfekt»
 5. TV-reklame frå fiskematprodusenten Lofoten: «Hold i Torsken»
 6. Teikneserierute frå Pondus av Frode Øverli: Pondus 2478

Læringsressursar

Tekst og samfunn

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?