Hopp til innhald

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Kva er kontekst i ein kommunikasjonssituasjon?ChevronRight
 5. Kontekst og kommunikasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kontekst og kommunikasjon

Oppgåve 1

Kontekst er eit omgrep som er sentralt i faget:

 • Kva legg vi i omgrepet kontekst?
 • Kvifor er det viktig å kjenne til kontekst når vi studerer kommunikasjon?

Oppgåve 2

l skalaen som viser i kor stor grad konteksten speler inn på kommunikasjonen, har Hall plassert skandinaviske kulturar nærmast lavkontekst-enden av skalaen.

 • Er du einig i at Noreg høyrer til i lavkontekst-enden av skalaen? Forklar kvifor.
 • Finn ulike situasjonar der konteksten speler liten rolle (lavkontekst-kommunikasjon). Forklar kvifor det er ein lavkontekst-situasjon.
 • Finn ulike situasjonar der konteksten speler stor rolle (høgkontekst-kommunikasjon). Forklar kvifor det er ein høgkontekst-situasjon.

Oppgåve 3

Sjå litt nærare på kva som gjer at nokre kulturar blir rekna som høgkontekst-kulturar:

 • På kva måte kan ein seie at dei i arabisk og japansk kultur bruker høgkontekst-kommunikasjon? Forklar.
 • Engelsk kultur ligg omtrent midt på skalaen til Hall. Kva kan grunnen vere til det?

Oppgåve 4

Vi kan ha ulike strategiar for korleis vi kommuniserer. Strategiane er til ein viss grad kulturbestemte.

 • Ta utgangspunkt i dei fire modellane og dramatiser fire ulike samtalar om hagearbeid (lineær, sløyfe, parallell og spiral).
 • Prøv å tenke ut situasjonar der du kunne ha vald dei ulike strategiane. Er det nokre av strategiane som du føler er meir framande enn andre?
 • Korleis vil du rangere dei fire strategiane på ein skala over kor stor betyding konteksten har?

Læringsressursar

Kva er kontekst i ein kommunikasjonssituasjon?

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?