Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vurder ndla.no

Nettstadar har ulikt føremål. Føremålet med ndla.no er å skape god læring for elevar i vidaregåande opplæring. Gå inn på nettstaden ndla.no. Vurder innhald og brukaroppleving.

Ung kvinne med laptop. Foto.

Nokre stikkord:

 • Kven er avsendar?
 • Korleis kan du finne ut kven avsendaren faktisk er?
 • Kva formål har denne nettsida?
 • Kven er primært mottakar/mottakarar?
 • Er nettstaden godt tilpassa mottakargruppa? Kvifor? / Kvifor ikkje?
 • Kva for kanal blir bodskapen formidla gjennom?
 • Stiller denne kanalen bestemte krav til måten bodskapen blir formulert på?
 • I kor stor grad synest du NDLA har klart å ta i bruk mogligheitene som finst i digitalt læremiddel?
 • Kva for konnotasjonar skaper biletet og dei fargane som er brukte?
 • Er det noko du opplever som støy? Grunngi svaret.
 • Kva for effekt trur du denne nettsida har?

Del gjerne vurderinga di med NDLA ved hjelp av løysingar for brukarkontakt på nettstaden.

Læringsressursar

Kvalitetskriterium og vurdering