Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
 4. Medievanar og medieopplevingarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Medievanar og medieopplevingar

Eit nettbrett i fanget, ein smarttelefon i handa og Netflix på tv-en – det er typisk for norske ungdommar i dag. Men dei unge er òg den gruppa som raskast endrar medievanane sine. Medievanane deira gir derfor ein peikepinn om korleis mediebruken vil bli i framtida.

Her møter vi Sara og Sander og får eit innblikk i mediekvardagen til dei to ungdommane.

Ein teknologisk revolusjon

Menneska har alltid hatt behov for å dele tankar og kjensler med kvarandre, men forma og formidlingskanalane har endra seg over tid. Frå 1880-åra og fram til i dag har det skjedd ei enorm teknologisk utvikling. Før den tida var det stort sett berre bøker, aviser og tidsskrift som sørgde for informasjon og underhaldning. Men då det blei mogleg å lage fotografi og film, fekk visuelle medium etter kvart ei dominerande rolle. På 2000-talet lever vi i ein digital tidsalder der rollene som avsendarar og mottakarar, eller produsentar og konsumentar, går om kvarandre, og der sosiale medium er ein viktig del av måten vi omgåst andre på.

Medievanane til ungdommen

Medievanane våre er i endring heile tida, men det er dei unge som raskast endrar medievanane sine. Medievanane til dei unge gir derfor ein peikepinn om utviklinga av mediebruken.

I dag bruker ungdom mykje tid på sosiale medium. Barn og medier-undersøkelsen 2020, gjennomført av Medietilsynet, viser at

 • 90 prosent av alle 9–18-åringane er på eitt eller fleire sosiale medium.
 • Nesten alle barna og unge i alderen 9–18 år bruker YouTube (95 %).
 • Deretter følgjer Snapchat (80 %), TikTok (65 %) og Instagram (65 %).
 • Omtrent halvparten av alle 9–18-åringar bruker Facebook.
 • Ein av tre 9–18-åringar som bruker Snapchat, TikTok eller Instagram, seier at dei deler ein video på ei av desse plattformene kvar dag

Tenk over:

 • Kva for nokre sosiale medium bruker du?
 • Kor mange timar bruker du på sosiale medium kvar dag?
 • Korleis blir du påverka av sosiale medium?

Noreg er i teknologitoppen

Måten Vilde og Sander bruker medium på, er nok typisk for den ungdomsgruppa du tilhøyrer. Men det er òg viktig å hugse på at norske ungdommar ikkje er representative for resten av verda. Noreg er eitt av dei rikaste landa i verda og ligg i verdstoppen i teknologibruk. Det gjeld både nettbruk og talet på nettbrett, mobiltelefonar og datamaskiner.

To små barn med kvar sin mobiltelefon. Foto.

Kjelder

Medietilsynet. (2020, 18. mai). Barn og medier-undersøkelsen. Henta frå: https://medietilsynet.no/barn-og-medier/barn-og-medier-undersokelsen/

Læringsressursar

Mediebruk og mediepåverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs