Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekstar og medieanalyseChevronRight
  4. MediesjangrarChevronRight
  5. RadioreklameChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Radioreklame

Kommersielle radiokanalar blir finansierte ved hjelp av reklame. Reklamebodskapen blir presentert gjennom samspelet mellom ulike lydformer. Han snik seg inn i øyret ditt medan du er oppteken med andre gjeremål, og blir sendt opp att gong etter gong.

Kvinne ved kjøkkenbord mens ho lyttar til radio. Foto.
Mange unge lyttar på dei kommersielle radiostasjonane P4 og Radio Norge. Nora Mellemstrand seier at det beste med radio er at ein kan gjere andre ting samstundes.

Kurer om radioreklame

0:00
Kurér om radioreklame (NRK radio)

Reklame i eit flyktig medium

Radioreklame er betalt annonsering i kommersielle radiokanalar. Som oftast er det å lytte til radio ein sekundæraktivitet. Vi høyrer på radio mens vi held på med andre ting: Når vi køyrer bil, når vi tek bussen, når vi lagar mat, når vi går på do, og når vi går til frisøren. Sjølv om dei fleste ikkje lyttar så mykje på radio, er vi ofte i situasjonar der vi blir eksponerte for radioreklamen. Vi spring jo ikkje ut av frisørsalongen når reklameinnslaga kjem!

Eit anna kjenneteikn ved radioen er at han er eit flyktig medium. Det er ikkje råd å ”spole tilbake” for å få med seg bodskapen ein gong til. Difor må språket og bodskapen i ein radioreklame vere enkelt og lettfatteleg.

Om att og om att

Mange potensielle kundar har ein fast kommersiell radiokanal som dei lyttar til kvar dag. Kommersielle kanalar sender gjerne reklameblokker tre til fire gonger i timen. Ei reklameblokk inneheld som oftast fleire reklamespottar på 30 sekund som følgjer etter kvarandre.

På bussen til skulen rekk du difor å høyre det same reklameinnslaget fleire gonger. Gjentaking gjer at bodskapen festar seg og styrer dei vala vi gjer som forbrukarar. Når reklamespotten blir gjenteken ofte, er det også større sjanse for å nå dei som berre lyttar på radio i korte periodar i løpet av dagen.

Aktuell og nær

Lurer du på kor du kan få kjøpt den siste iPaden? Radioreklame er enkel å lage, og annonsøren kan difor vere raskt ute med det nyaste. Det gjer også denne forma for reklame godt eigna til reklame for spesielle tilbod i nærmiljøet, noko lokalradioane veit å utnytte.

Lyden skaper biletet

Radioreklame skil seg ut ved at annonsøren berre kan bruke auditive verkemiddel:

  • tale (monolog eller dialog)
  • miljølyd (kontentum)
  • effektlyd
  • musikk

Det aller viktigaste er å ha ein god idé. Enkle dramatiseringar og humor er mykje brukte for å få lyttarane til å høyre etter.

Visste du at

Fram til 1940 var det lov å sende reklame i NRK radio. Røystene tilhørte gjerne kjente artistar eller skodespelarar.

Radioreklame for vaskemiddelet Persil i 1930-åra

0:00
Radioreklame for vaskemiddelet Persil i 1930-åra

Læringsressursar

Mediesjangrar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Kjeldemateriale