Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. Reiseliv, helse, omsorg og læringChevronRight
  5. Garden som læringsarena for barn og ungeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Garden som læringsarena for barn og unge

Alle barn og unge i Noreg går på skule. Skulen kan bestemma, saman med elevar og foreldre, at enkeltelevar eller grupper av elevar skal få tilbod om å få noko av undervisninga på eit gardsbruk.

Arbeidshender. Foto
Arbeidshender

Læring gjennom praktisk arbeid

Garden som læringsarena legg grunnlag for fagkompetanse. På garden lærer elevane om mangfaldet i naturen, om økosystem og om livet til dyra. Respekt for natur og dyr står sentralt. Berekraftig utvikling og naturforvaltning er også viktige sider.

På garden kan elevane dyrka poteter og grønsaker, sanka bær og laga mat av råvarer frå garden. Samtidig kan dei rekna, skriva, laga statistikkar, berekna, osb.

For elevane som tek del i pedagogiske tiltak på gard, er det gode høve for fysisk aktivitet. Forsking viser at fysisk aktivitet har positiv effekt på konsentrasjonen, hukommelsen og engasjementet i skulearbeidet.

Gardar som ønskjer det, kan verta kvalitetssikra og godkjende som opplæringsarena gjennom Inn på tunet-ordninga. For å verta godkjende i denne ordninga må gardsbruket driva med aktivitetar eller produksjonar som eignar seg til læring, arbeidstrening eller rehabilitering av menneske, dei som tilbyr tenestene må vera kvalifiserte, og omgivnadene må vera trygge og sikra mot ulykker.

Inn på tunet-garder er populære både blant skular og barnehagar.

Barnehagar besøkjer ofte gardar for å sjå på dyr og læra meir om husdyra våre. Små barn kan sjølvsagt også få vera med på praktisk arbeid som dyrestell, fôring og innhausting.

Skulen bestemmer kven som får delta

På ein Inn på tunet-gard kan både enkeltelevar, grupper og heile klasser delta i aktivitetar. Tilbodet skal tilpassast den enkelte eleven eller den enkelte klassen. Somme elevar er ein eller fleire dagar kvar veke på garden. Ein klasse kan for eksempel ha undervisning i eitt bestemt tema i ein periode på IPT-garden, eller berre vera på gardsbesøk ein dag innimellom.

Eit gardsbesøk kan vera ein motivasjonsfaktor, medverka til at ein klarer å fullføra skuleløpet, eller ganske enkelt gi ein meir aktiv skulekvardag. Når skulen kjøper tenester frå ein godkjend IPT-tilbydar, inneber det at elevane får ta del i arbeid og aktivitetar på garden. Arbeidet skal vera knytt til faglege og sosiale læringsmål, skal vera innanfor rammene i læreplanen og koplast til kompetansemåla i læreplanane for faga.

Mange skula kjøper IPT-tenester til spesialundervisning, men gardane er også gode arenaer for heile klasser og grupper med allmennpedagogiske læringsmål.

I denne filmen får du sjå døme på kva aktivitetar ein Inn på tunet-gard kan tilby, og kvifor det kan vera fint for mange barn å læra gjennom å gjera noko praktisk.

Har du lyst til å ta imot besøk på garden?

Det kan vera ein god idé å stara med å ta imot besøk på skulegardsbruket saman med klassen din.

Tenk først gjennom kven de vil invitera på besøk. Kor gamle er barna, og kor mange er dei? Kvifor kjem dei til dykk? Vil dei læra noko spesielt, eller berre ha ei god oppleving? Deretter må de tenkja over kva ressursar de har på skulegarden, og korleis de kan bruka dei for å laga eit godt gardsbesøk.

Det tek litt tid å planleggja ein slik dag, og det er mange ting å tenkja på. Ikkje alt vert som planlagt når dagen skal gjennomførast, men hugs at «øving gjer meister».

Hugselappen

  • Styresmaktene i Noreg støttar bruk av garden som læringsarena.
  • Inn på tunet er ei godkjenningsordning for gardsbruk som vil levera slike tenester til barn, ungdom eller vaksne.
  • Her kan du lesa meir om korleis du som eig eller driv eit gardsbruk, kan leggja til rette for læring på garden:
  • Nasjonal rettleiar for Inn på tunet-garden som læringsarena
Gutt studerer livet i vann. Foto
Naturfag

Læringsressursar

Reiseliv, helse, omsorg og læring