Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. Berekraftig naturbrukChevronRight
 5. Den grøne Ø-enChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Den grøne Ø-en

Ø-en fortel deg at vara du held i handa, er økologisk. Stadig fleire synest økologisk mat er verdt nokre ekstra kroner.

Grønnsaksdisk. Foto
VERDT DET: Marthe Ødegård synest det er verdt å betale litt ekstra for å få økologisk mat.

– Eg føler at økologisk er sunnare, og betre for naturen. Økologisk ruccola, brokkoli og mjølk er blant varene eg av og til kjøper, seier Marthe Ødegård (20). Ho står og vurderer utvalet i den økologiske grønsakshylla på Coop Mega på Bislett i Oslo.

Mindre prisforskjell

Prisforskjellane mellom økologisk og ikkje-økologisk har blitt mindre dei siste åra, ifølgje Virke. Fleire matkjeder har også køyrd lågpriskampanjar på økologiske varer. Men framleis er det slik at økokundar ofte må betale meir.

Ødegård merkar seg at økosalaten ho vurderer å kjøpe, har same pris som den vanlege. Økobrokkolien kostar ein tiar meir.

– Men eg synest det er verdt det når du slepp sprøytemiddel og mange tilsetningsstoff, seier ho.

Kontrollorgan

– Økologisk landbruk baserer drifta på fornybare og lokale ressursar. Det er ikkje tillate med kjemiske eller syntetiske sprøytemiddel, og i økologiske varer unngår du 280 tilsetningsstoff som er tillate i annan mat. Dyra har krav på større plass, og dei er sikra utegang. Fôret skal vere økologisk, med avgrensa bruk av kraftfôr, forklarer kommunikasjonsansvarleg Trym Helbostad i Debio, som godkjenner all økologisk produksjon i Noreg.

Dyrevelferd

Sprøytemiddel har fått mykje negativ merksemd blant anna i samband med den globale biedøden. Forskarar meiner biedøden har samanheng med bruken av enkelte sprøytemiddel, middel som bier slepp unna på økologiske garder. Det er også påvist at økologisk korn er mindre utsett for muggsopp.

Dyrevelferd er blant fanesakene i det økologiske landbruket. Dyra skal ha tilgang til uteareal, og drifta skal ta omsyn til dei naturlege behova til dyra. Både økologisk og konvensjonelt husdyrhald vert regulert av eit omfattande regelverk. Og innan for eksempel storfehald er ikkje forskjellane lenger så store, ifølgje Bioforsk Økologisk.

I anna dyrehald er forskjellane tydelegare. For eksempel har økologiske høns, i motsetning til sine konvensjonelle slektningar, krav på ein luftegard – minst ein tredel av livet. Der kan dei plukke i seg insekt og småkryp, og leve mest mogleg i pakt med naturen sin. Det kan bu litt meir enn ni vanlege frittgåande høner per kvadratmeter innandørs. I økologiske hønsehus er det tillate med maks seks høner per kvadratmeter.

Det finst også økologisk laks, som får fôr laga av avskjer frå berekraftig fiske. Det skal leve maksimum 10 kilo fisk per kubikkmeter vatn (mot 25 kilo fisk i konvensjonelt oppdrett). Dei økologiske merdane er utan miljøskadeleg kopar.

Ikkje ferdig utvikla

Økologisk landbruk oppstod blant anna fordi ein såg at konvensjonell drift med sprøytemiddel og kunstgjødsel kunne skade naturen og det biologiske mangfaldet. Men det økologiske landbruket er langt frå ferdig utvikla.

– Det er eit problem at mesteparten av landbruksforskinga skjer innanfor konvensjonelt landbruk. Om vi skal få eit berekraftig landbruk i framtida, må vi satse tungt på økologiske løysingar utan kjemiske sprøytemiddel og kunstgjødsel. Det trengst ei tyngre statleg satsing på dette området, seier informasjonsleiar Anita Land i Bioforsk Økologisk.

Giftrestar

Det står også att mykje forsking for å kunne fastslå om økologisk mat faktisk er sunnare enn anna mat. Men stikkprøver frå Mattilsynet har påvist giftrestar i omtrent halvparten av den konvensjonelt dyrka maten. – Kanskje ein heller skulle spørje om konvensjonell mat med litt restar av plantevernmiddel er sunt? Ofte får vi i oss forskjellige giftrestar, og vi veit lite om den såkalla cocktaileffekten, seier Land.

Drøft i klassen:

Er de villige til å betale meir for varer som er produserte økologisk, enn for varer som er produserte på vanleg, konvensjonell måte? Kva taler for, og kva taler imot at økologiske varer skal koste meir?

Læringsressursar

Berekraftig naturbruk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Dyrevelferd

 • SubjectMaterialFagstoff

  Myr er meir enn mygg og molter

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff