Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. TeknikkChevronRight
 5. BygningarChevronRight
 6. Ulike bygningar i naturbruksnæringaneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulike bygningar i naturbruksnæringane

Bygningar som vert godt haldne ved like, kan stå i mange år. Trønderlåna er det tradisjonelle våningshuset på gardar i Trøndelag.

Kvit trønderlån. Foto.

Huset i historia

I tidlegare tider budde ofte menneske og dyr i kvar sin ende av det same huset. Husa var bygde av stokkar og torv, eller stein.

Men byggjeskikkar endrar seg, og etter kvart vert det vanleg å bruka tømmer til husbygging. Gardane får fleire hus, og det vert bygd eigne hus for kvart behov: fjøs for dyra, stabbur for oppbevaring av mat, smie til reparasjon av reiskapar. Eit gardstun kan bestå av mange ulike hus.

Etter kvart som landbruket endrar seg på 1800-tallet, frå sjølvberging til sal av produkt, vert det bygt større bygningar som samlar fleire funksjonar. Dyreromma er gjerne i hovudetasjen, med gjødselkjellar eller møkkakjellar under og høylager på låven. Dette lettar arbeidet både med høy og gjødsel.

Nyare tid

I dag vert det ofte bygd store bygningar til spesialiserte produksjonar. Høgare konsesjonsgrenser for eksempel i fjørfe-produksjonar og krav til effektiv drift gir oss større einingar. Fleire gardar kan slå seg saman om eitt stort fjøs for mjølkeproduksjon. Dette vert kalla samdrift.

Hus til ulike formål

Lovverket stiller krav til plassering av bygningar, til byggjematerialar, utforming, dyrehelse, branntryggleik og miljø for å nemna nokre. Eit hus skal stå i mange år, så du må planleggja godt før du tek til med å byggja. Offentlege etatar og private konsulentar gir råd.

Det er ulike krav til utforming og tekniske løysingar alt etter kva bygningen skal brukast til. Ulike dyreslag har særlege krav knytte til at dei skal kunne bevega seg, og til temperatur, lys, luft og fukt. Reglane for utforming og tekniske løysingar finst i forskrift om husdyrhald.

Langs kysten har folk bygd naust, brygger og kaier for å oppbevara båtar og reiskapar, og for å ta imot og lagra fisk og andre varer. Etter kvart som fiskeria utviklar seg, vert det bygd større brygger ved kaiene, med både produksjonsanlegg og kjøle- og fryselager. I dag har vi også levande fisk i hus, i landbaserte oppdrettsanlegg.

For hus som skal brukast til planteproduksjon, veksthus, eller til lagring av planteprodukt, er det krav til lys, temperatur og luftfukt.

Garasje på gård. Foto.

Vi bør ha eit eige hus for maskinparken. Her kan vi parkera maskiner og køyretøy, og her er det plass til å utføra vedlikehaldsarbeid. Innomhus er maskinene verna mot fukt som kan gjera at dei korroderer.

Husa skal vera ein god arbeidsplass for naturbrukaren. Det må leggjast vekt på utforming og praktiske løysingar som kan gi eit godt arbeidsmiljø. I enkelte tilfelle er det tryggingsreglar knytte til korleis bygningane skal utformast.

Hus i utmarka

Det var viktig å utnytta utmarksressursane. På setra var det hus til budeiene som skulle bu der heile sommaren. Dei måtte også ha lagerplass for produkta som vart laga. Det vart bygd utløer for høyet. Jegerar og fiskarar overnatta i små, enkle hus eller buer av stein eller tømmer.

Jaktbu på fjellet. Foto.

Hugselappen

 • våningshus
 • fjøs
 • stabbur
 • gamme
 • naust
 • garasje
 • driftsbygning
 • produksjonshall
 • brygge

Godt vedlikehald gjer at bygningar held seg i mange år.

Byggjeprosessar må godkjennast av offentlege organ.

Læringsressursar

Bygningar