Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. HestefagetChevronRight
 5. Hestehald – eit stort ansvarChevronRight
 6. Godkjenning av hestebedrifterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Godkjenning av hestebedrifter

Hestenæringa tek kvalitetssikring på alvor. Over 200 kuskar har teke sertifikat for oppdragskøyring med hest. No kan også hestebedrifter verta godkjende.

Bransjestandard hest. Logo. Bilde

Godkjenningsordninga heiter Bransjestandard hest. Målet er å ta vare på god hestevelferd og eit trygt og godt miljø for tilsette og kundar. Dei som ønskjer å vera med, kan kontakta Norsk Hestesenter. Norsk Hestesenter administrerer ordninga, men sjølve kontrollfunksjonen er det Matmerk som står for.

Her svarer Øystein Bakken frå Norsk Hestesenter på ti spørsmål om godkjenningsordninga.

1 Kva er Bransjestandard hest?

Bransjestandard hest er ei godkjenningsordning. Ho er eit hjelpemiddel til å jobba aktivt med kvalitet og HMS. Stikkord er helse, miljø, tryggleik og hestevelferd.

2 Kven kan vera med?

Alle hestebedrifter kan vera med, også dei som ikkje er knytte til gardsbruk. I starten er det dei gode og seriøse bedriftene som deltek i standarden. Vi håper desse bedriftene vil dra med seg fleire bedrifter og på den måten heva omdømmet til næringa i samfunnet.

3 Kvifor bør bedriftene vera med i ordninga?

Det er mange fordelar med ordninga:

 • Det er god marknadsføring.
 • Det ert enklare å halda seg oppdatert om lover og reglar.
 • Papirarbeidet vert forenkla.
 • Du har tilgang på skilt, malar, logoar, kontraktar og avtaler.
 • Du får dokumentasjon på at du har gjennomført eit lovpålagt HMS-kurs.
 • Bransjestandarden dekkjer offentlege kvalitetskrav.
 • Det gir kundane ei oversikt over godkjende bedrifter.
 • Det kan gi billigare forsikring.
 • Du vil byggja eit nettverk med andre bedrifter.
 • Du får nyheitsbrev.
 • Du kan få rådgiving.

Godkjende bedrifter har lov til å bruka logoen Godkjend hesteverksemd på alt frå stallveggen til nettsider, sosiale medium, marknadsføringstiltak, søknader og brev.

4 Kven administrerer godkjenningsordninga?

Godkjenningsordninga vert administrert av Norsk Hestesenter.

5 Korleis veit de at dei bedriftene som er med, tilfredsstiller krava i Bransjestandard hest?

Matmerk har revisorar som besøkjer bedriftene. Bedriftene vert kontrollerte i starten og minimum kvart fjerde år.

6 Kva er Matmerk?

Matmerk er ei stifting som har ansvaret for KSL. Du finn meir informasjon her: KSL Matmerk

7 Kva er KSL?

KSL står for kvalitetssystem i landbruket.

8 Korleis ser kvalitetssystemet ut?

Kvalitetssystemet består av sjekklister med rettleiarar. I sjekklistene er det spørsmål om HMS og forhold på stallen. Sjekklistene vert ofte kalla for KSL-standardar.

9 Kva KSL-standardar må dei som er med i ordninga, fylla ut?

Dei som er med i Bransjestandard hest, må fylla ut tre sjekklister:

 • KSL-standard 1: Generelle krav til garden
 • KSL-standard 2: Helse, miljø og tryggleik (HMS)
 • KSL-standard 12: Hest i næring

10 Kva må du gjera for å verta godkjend?

Det første du må gjera, er å ta kontakt med Norsk Hestesenter. Dei gir deg detaljert info om framgangsmåten. Først må du gjennom eit obligatorisk HMS-kurs. Dei som ønskjer å gå vidare, får hjelp av oss. Du finn meir informasjon på Norsk Hestesenter.

Hugselappen

Bransjestandard hest er ei godkjenningsordning.

Alle hestebedrifter kan vera med.

Det er mange fordelar ved å vera med.

Ordninga vert administrert av Norsk Hestesenter.

Revisorar besøkjer bedriftene.

Matmerk har ansvar for KSL.

KSL er kvalitetssystemet i landbruket.

KSL består av sjekklister og rettleiarar.

Kontakt Norsk Hestesenter for kurs og informasjon.

Læringsressursar

Hestehald – eit stort ansvar

SubjectEmne

Fagstoff