Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AkvakulturChevronRight
  5. Helse og miljø i oppdrettsnæringaChevronRight
  6. Vasskvalitet og vassbehandlingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vasskvalitet og vassbehandling

Å behandla vatnet vil seia å endra innhaldet av ulike stoff i vatnet. På ulike måtar kan vi styra temperaturen, oksygeninnhaldet, saltinnhaldet og pH-verdien i lukka anlegg. I opne anlegg kan vi ikkje styra verdiane på den måten, men må velja lokalitet ut frå det vi veit om vasskvaliteten på staden.

Sjølv om vatnet kjem frå ei god kjelde, er det ofte nødvendig å regulera nokre parameter. Abiotiske faktorar som temperatur, oksygen og pH må overvakast og justerast til optimale verdiar.

Oksygen og andre gassar

Som alle dyr må fisken ha oksygen for å halda stoffskiftet i gang. Oksygengassen – O2 – må vera oppløyst i vatnet for at fisken skal klara å ta han opp gjennom gjellene.

Det er mange ting som påverkar oksygenmengda i vatnet. Først og fremst forbruker både fisk og andre dyr oksygen, slik at mengda går ned. Planter og plankton produserer oksygen om dagen, men om natta forbruker dei oksygen akkurat som dyra.

Når vi transporterer vatn i rør, vert vatnet utsett for trykkforandring som påverkar gassinnhaldet i vatnet. Det gjer også temperaturen, så når vi varmar opp vatn, vert det mindre gassar.

Vasskvaliteten i sjøanlegget

I eit sjøanlegg er det ikkje mogleg å styra vasskvaliteten på same måten som i eit landanlegg. For å sikra gode forhold for fisken i sjøanlegget må vi først og fremst velja lokalitetar der vi veit det er god gjennomstrøyming av friskt, reint sjøvatn. Den lange kysten med reint, friskt vatn er ein av suksessfaktorane for norsk oppdrettsnæring.

Eit anna viktig tiltak for å sikra vasskvaliteten er å halda nøtene reine og fri for groar. Vasslevande organismar som algar og blåskjel treng eit underlag å setja seg fast på, og nøter passar dei godt. Men dersom nøtene vert tetta av groar, hindrar det straumen av vatn.

Også på sjøanlegget er det viktig å overvaka ulike miljøparameter. Dersom temperaturen vert for høg, kan det verta lite oksygen. I periodar kan det vera mykje algar i vatnet som irriterer fisken. Då kan det vera nødvendig å stoppa fôringa.

Vannhenter. Foto
Feltarbeid

Ta ein tur på stranda og gjer deg kjend med biotiske og abiotiske miljøfaktorar i sjøen. Her finn du ei skildring av utstyr og aktivitetar: Vannkvalitet

Med ein vasshentar kan du ta vassprøver frå ulike djup.

Læringsressursar

Helse og miljø i oppdrettsnæringa