Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Fiske og fangstChevronRight
 5. Fartøy og reiskap i fiskerinæringaChevronRight
 6. FiskeriaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fiskeria

Fiske og fangst er ei næring med store variasjonar. Ulike typar fartøy og reiskapar vert brukte i ulike farvatn, og det krev at utøvarane har allsidig kunnskap. All aktivitet skal skje i samsvar med regelverka som gjeld for ressursregulering, dyrevelferd og miljø.

Reguleringar

Fiskeria er regulerte for å verna fiskeressursane mot overfiske. Fiskeridirektoratet og andre forskingsinstitusjonar kartlegg dei ulike bestandane, og ut frå denne kunnskapen bestemmer styresmaktene kor mykje som skal takast ut av kvar bestand.

Berekraftig utnytting av fiskeressursane vil seia at vi haustar av overskotet i bestandane. Målet er at storleiken på bestandane skal halda seg nokså konstant. Kvar enkelt fiskar må rapportera fangstane sine til styresmaktene slik at alt som vert teke ut, vert registrert.

Reguleringane for kvar enkelt art finn du på nettsidene til Fiskeridirektoratet. Reguleringsreglane handlar gjerne om

 • tidsavgrensing
  Det kan berre fiskast i visse periodar, på visse tider av døgnet eller på bestemte vekedagar.
 • geografisk avgrensing
  Det kan berre fiskast i bestemte område, for eksempel nord eller sør for ein viss breiddegrad.
 • minstemålsreglar
  Det er ikkje lov til å fanga dyr under ein viss storleik. Mindre dyr som kjem i fangsten, skal skånsamt setjast ut att.
 • redskapsavgrensing
  Det er berre lov til å bruka spesielt nemnde reiskapar i fisket.

Dyrevelferd og miljø

Fisk og dyr som vert fangsta, er også verna av dyrevelferdslovgivinga. Det vil seia at dei ikkje skal utsetjast for unødig liding. Det er ansvaret til fiskaren å følgja regelverket gjennom blant anna å


 • sørgja for at utstyr som vert brukt, er lovleg og vert brukt i tråd med regelverket
 • sjå til at utstyret er i orden
 • passa på at fangsten vert behandla skånsamt og vert slakta når han er teken om bord
Plastavfall på strand. Foto.

Havet er stort, men likevel er mengda avfall så stor at ho skader miljøet. Fisk og dyr et ufordøyelig avfall som fyller opp magen slik at det ikkje er plass til naturleg føde. Fiskeria må ta sin del av ansvaret for dette, då det har vore vanleg å dumpa både generelt avfall og øydelagt bruk over bord. Dette er sjølvsagt forbode etter lovverket i dag. Avfall skal takast i land og leverast til godkjent mottak.

Fiskaren må ta ansvar for at reiskapen ho eller han bruker, er i ein slik stand at det det kan finnast att og takast opp etter bruk. Reiskapar som vert ståande, kan halda fram med å fangsta i lang tid. I tillegg til at materialet vert til avfall, fører det også til unødig liding for dyr som set seg fast i reiskapen.

Finn ut

 • Kva for fiskeri har fiskarar får distriktet ditt vore med på?
 • Kva for reiskapar har dei brukt?
 • Kor store fangstar har dei teke?
 • Har dei opplevd nedgang i fisket i periodar?
 • Har det kome endringar i regelverket som har hatt mykje å seia for aktiviteten?
Snakk med fiskarar i nærmiljøet. Arbeid i grupper og lag presentasjonar.

Kan du dette om norske fiskeri? Prøv deg sjølv:

Læringsressursar

Fartøy og reiskap i fiskerinæringa

SubjectEmne

Fagstoff