Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Fiske og fangstChevronRight
 5. Fartøy og reiskap i fiskerinæringaChevronRight
 6. FiskereiskapaneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fiskereiskapane

Fiskereiskapar fungerer på ulike måtar. Somme oppsøkjer fisken, andre står i ro og ventar til fisken kjem. Ulike reiskapar vert brukte til ulike fiskeslag, i ulike farvatn og på ulike fartøy. Moderne fiskefartøy er rigga for bestemte reiskapstypar, og dekksmaskineri og utstyr elles er tilpassa dette.

Aktive og passive fiskereiskapar

Dei aktive reiskapane oppsøkjer fisken. Not og trål er eksempel på aktive reiskapar. Før vi set reiskapen i sjøen, bruker vi fiskeleitingsutstyr for å finna ut kvar det er fisk.

Passive fiskereiskapar står i ro i sjøen og ventar på at fisken skal koma til reiskapen. Garn er ein slik reiskap. Somme passive reiskapar, som line og teine, bruker agn for å lokka fisken. Når fisken kjem til reiskapen, set fisken seg fast eller hamnar i eit bur han ikkje kjem seg ut av.

Fangstprinsipp

Vi menneske har utvikla mange ulike måtar å fange bytte på. Vi kan kalle desse måtane for fangstprinsipp, og dei ulike fiskereiskapane fungerer forskjellig.

 • Lokkeprinsippet inneber at noko lokkar og får fisken til å symja til reiskapen. Dette skjer når vi bruker agn, slik vi gjer når vi fiskar med line og teiner. Fisken luktar seg fram til agnet.
 • Sileprinsippet vil seia at vi siler vekk vatnet slik at fisk og dyr som vi jaktar på, vert fanga i silen. Dyr og fisk som er mindre enn det vi ønskjer å fanga, slepp igjennom. Trål er ein reiskap som fungerer etter sileprinsippet.
 • Innestengingsprinsippet betyr at reiskapen vert plassert slik at fisk eller dyr vert stengde inne. Dette skjer når vi fiskar med not. Då leitar vi opp fiskestimen og drar nota rundt han slik at han vert stengd inne.
 • Felleprinsippet gjeld for reiskapar som kilenot, teiner og ruser. Her kjem fisken eller dyret seg inn i reiskapen sjølv, men reiskapen er utforma slik at fisken eller dyret ikkje kjem seg ut att.
 • Snareprinsippet inneber at fisken ikkje ser reiskapen og dermed vert sitjande fast i det. Dette skjer når vi fiskar med garn.

Somme reiskapar kombinerer fleire prinsipp. Når vi fiskar med teiner, bruker vi agn. Det vil seia at vi lokkar, og teina er samtidig utforma som ei felle.

Reiskapar og prinsipp

Reiskap

Aktiv/passiv Fangstprinsipp
garn passiv snareprinsippet
line passiv lokkeprinsippet
jukse/dorg passiv lokkeprinsippet
teine passiv lokkeprinsippet + felleprinsippet
ruse passiv felleprinsippet
kilenot passiv felleprinsippet
snurrevad aktiv sileprinsippet
ringnot aktiv innestengingsprinsippet
trål aktiv sileprinsippet
harpun aktiv spydprinsippet

Plassering, merking og varsling

Merker på garn. Foto
Flaggbøye, blåse og træl

Fiskereiskapar som står i sjøen, skal merkjast. I begge endane av ei line eller ei garnlenke er det flagg og blåser, og også teiner, ruser og kilenøter skal vere merkte. Dette gjer det mogleg for andre fiskarar og sjøfarande å sjå kvar det står reiskapar.

Reiskapen skal vera merkt med namnet og registreringsmerket til fartøyet. Det er også vanleg å melda posisjonen til reiskapen inn til Kystvaktsentralen. Til gjengjeld kan vi då få digital informasjon til vårt eige navigasjonsutstyr, slik at vi får oversikt over båtar og reiskapar i eit bestemt område.

Fartøy som driv fiskeriaktivitet, skal også ha signal som viser aktiviteten.

 • Trålaren skal ha to rundtlysande lanterner, grøn øvst og kvit under, eller ein tilsvarande signalfigur.
 • Fartøy som fiskar med garn eller line, skal ha ei raud lanterne øvst og ei kvit under, eller tilsvarande signalfigur.
 • Fartøy som set not, skal visa dette med to rundtlysande, oransje lanterner som blinkar. Dei skal blinka så lenge nota er i sjøen.

Det er skipperen som har ansvar for at fartøy og reiskapar er forskriftsmessig merkte.

Læringsressursar

Fartøy og reiskap i fiskerinæringa

SubjectEmne

Fagstoff