Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Naturgrunnlaget

  Dette emnet handlar om naturressursar, naturtypar, krinsløp og samanhengar i naturen.

 • Biologi

  Biologi er læra om alt levande. I dette emnet lærer du meir om levande organismar og kva krav dei har for å leve.

 • Styresmaktene stiller krav til kompetanse for deg som skal jobbe med dyr. Kompetanse er den viktigaste faktoren for å fremje dyrevelferd og dyrehelse.

 • Sikkerheit og kvalitet handlar om å ta vare på helse og sikkerheit for deg sjølv og andre.

 • Dette emnet handlar om dei ulike naturbruksnæringane og korleis du skal gå fram for å starte ei bedrift.

 • Å jobbe ute

  I mange av naturbruksyrka er det arbeidsoppgåver som blir utførte utandørs uavhengig av vêr og føre. Det blir òg kravd god kunnskap om bruk av kart og GPS.

 • Dette emnet handlar om nye næringar innanfor naturbruk: turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkt og tenester.

 • Akvakultur

  Oppdrettsnæringa i dag er ei næring med avansert teknologi og høg kompetanse. Oppdrettsfisk er ein av dei viktigaste eksportartiklane frå Noreg.

 • Dyrefag

  Dyrefaget omfattar næringar innan opplevingar, tenester og produkt knytte til dyr og dyrehald.

 • Fiske og fangst

  Fiske og fangst har ei lang historie. Dagens fiskerinæring er ei næring med avansert teknologi, høg kompetanse og ein internasjonal marknad.

 • Gartnar

  Gartnarnæringa har ei viktig rolle som produsent av mat og varer. Gartnaren har jobbar i veksthus, på friland, på grøntareal og i hagesenter.

 • Hestefag

  Hestefaget omfattar næringar med aktivitetar, tenester og produkt knytte til hest og hestehald.

 • Reindrift

  Dette emnet handlar om reindrift og korleis næringa vert driven i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgåvene til den som driv med rein.

 • Skogbruk

  Ca 40 prosent av landarealet i Norge er dekt av skog. Årleg vert rundt 10 millionar kubikkmeter tømmer hogt. I dette emnet lærer du om skogbruksnæringa.

Om naturbruk Vg1

Elever i klasserom. Foto.

Om naturbruk Vg1

Faget naturbruk består av to hovudemne: naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet. Under desse emna finn du eit mangfald av læringsressursar som hjelper deg til å nå alle kompetansemåla i læreplanen.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook