Hopp til innhald

SubjectEmne

EMNE

Behovsanalyse

I dette temaet skal vi sjå nærmare på korleis behov styrer menneske sine handlingar, og kva du som servicemedarbeidar må tenkje på for å tilfredsstille behova til kundane.

Et par mottar service fra en hotellmedarbeider. Foto.

Behov og motivasjon

Behov og motivasjon er sentrale omgrep i dette emnet. Innsikt i behov og kjøpsmotivasjon hjelper deg til å forstå forbrukarane, slik at du kan yte best mogleg service.

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide er sentral i behovsteorien og dannar grunnlag for å forstå korleis ulike behov påverkar kjøp og sal. Han viser at menneskelege behov kan delast inn i fem typar, eller kategoriar, der nokre typar behov er meir grunnleggjande enn andre.

Forbrukaråtferd

Kva tenkjer og gjer folk når dei søkjer, kjøper og bruker varer og tenester? Denne åtferda kallar vi kjøpsåtferd eller forbrukaråtferd. Kjøpsåtferda varierer frå person til person. Ho blir påverka av verdiane og haldningane våre, familie, vener og kjende, og ho heng saman med kva vi skal kjøpe, for eksempel kva slags reise det er – om det er ein ferietur eller ei yrkesreise.

Læringsressursar

Behovsanalyse

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?