Hopp til innhald

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
 3. HMS, etikk og personvernChevronRight
 4. Innføring i HMSChevronRight
 5. Roller i arbeidslivetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Roller i arbeidslivet

Det finst ei rekkje ulike aktørar innanfor arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerheit (HMS).

Kollegaer som har lunsj i en kafeteria. Bilde.

Arbeidsgivar sitt ansvar

Det er arbeidsgivaren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarleg på alle måtar og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljølova, med tilhøyrande forskrifter.

Det at det finst andre roller med oppgåver innanfor arbeidet med helse, miljø og sikkerheit (HMS) endrar ikkje dette. Ulike oppgåver tilknytte HMS-arbeidet kan delegerast til andre, men arbeidsmiljøet blir verande arbeidsgivaren sitt ansvar.

Pliktene omfattar blant anna å:

 • sørgje for at lokale og arbeidsplassar er i tråd med dei krava regelverket set
 • sørgje for jamleg kartlegging av arbeidsmiljøet i samsvar med risikoforhold, helsefare og velferd, og setje i verk naudsynte tiltak
 • sørgje for jamleg kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakarane si helse, når det kan vere fare for å utvikle helseskadar på lang sikt
 • organisere og leggje til rette arbeidet ut frå dei ulike arbeidstakarane sin alder, kompetanse og arbeidsevne
 • skaffe sakkunnig bistand til å utføre kontrollar, målingar og så vidare når det er naudsynt
 • sørgje for at føresegnene i lova om verneteneste blir gjennomførte
 • sørgje for at arbeidstakarane får den opplæringa og instruksjonen som er naudsynt i arbeidet

Arbeidet med HMS skal vere systematisk og gjerast heile tida. Arbeidsgivaren er ansvarleg for å innføre og halde ved like eit system for internkontroll. Dette er fastslått i forskrifta om systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemder - også kalla internkontrollforskrifta.

Hugs

 • Alle skal bidra til eit godt arbeidsmiljø.
 • Det er arbeidsgivar som har ansvaret for at dei ulike rollene i bedrifta er bemanna.
 • AMU = arbeidsmiljøutval
 • Det skal vere representantar både frå arbeidsgivarsida og arbeidstakar i eit AMU.
 • AMU arbeider både førebyggjande og problemløysande.
 • AMU-møte skal haldast jamleg.
 • Alle verneombod skal få HMS-opplæring.
 • Hovudverneombodet er eit verneombod og blir som regel valt av dei tilsette.

Læringsressursar

Innføring i HMS