Hopp til innhald

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. OverflateteknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Overflateteknikk

Overflateteknikk har svært mykje å seie for både design og varigheit på eit produkt, eit køyretøy, eit anlegg eller eit bygg. Vern, design, miljø og verdiar er nøkkelord for alle overflater vi har rundt oss.

Overflaterust på nært hold. Foto.

Utdrag frå læreplanen

Felles programfag i overflateteknikk skal medverke til å utvikle kompetanse innanfor vern, fargesetjing, reinhald, forvaltning og vedlikehald av overflater i bygg, installasjonar og transportmiddel. Overflateteknikk forvaltar store økonomiske og samfunnsmessige verdiar. Materiale, arbeidsprosessar og metodar er i kontinuerleg utvikling, og det blir stadig utvikla nye og meir miljøvennlege produkt. På den måten kan programfaga medverke til å skape gode arbeids- og bumiljø, ta omsyn til helse, miljø og trivsel og fremje ei berekraftig utvikling.

Overflateteknikk skal medverke til utvikling av fagkunnskapar, ferdigheiter og haldningar som skal gjere den enkelte i stand til å vere aktivt med i samfunnsliv og arbeidsliv. Vidare skal opplæringa utvikle evne til å meistre utfordrande arbeidsoppgåver og handtere nye materiale og tekniske hjelpemiddel og miljøvennlege produkt. Opplæringa i faga skal òg utvikle evne til fleksibilitet, kreativitet og kritisk vurdering og leggje grunnlaget for vidareutvikling av eigen fagkompetanse.

I opplæringa skal det leggjast vekt på tverrfagleg samarbeid og praktisk arbeid. Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med lokalt næringsliv kan fremje utviklande arbeidsprosessar.

Emner

Overflateteknikk

  • Målaren

    Målarfaget er eit samansett, allsidig fag med mange arbeidsområde både utvendig og innvendig. Her fåt du ei innleiing til målarfaget.

  • Industrimålaren

    Hovudoppgåva til ein industrimålar er å verne nye konstruksjonar mot korrosjon, og å vedlikehalde eksisterande.