Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Media i samfunnetChevronRight
 4. Ytringsfridom og demokratiChevronRight
 5. Hatefulle ytringar i sosiale mediumChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hatefulle ytringar i sosiale medium

Norsk lov gjeld også for ytringar i sosiale medium. Straffelova forbyr diskriminerande eller hatefulle ytringar retta mot andre menneske på grunn av hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav.

Hatefulle ytringar

I Noreg er det straffbart å ytre seg hatefullt eller diskriminerande mot enkeltpersonar. § 185 i Straffelova forbyr diskriminerande eller hatefulle ytringar retta mot andre menneske på grunn av hudfarge, nasjonalt eller etnisk opphav. Både verbale ytringar og symbol blir i denne samanhengen rekna som ytringar.

Dei som blir utsette for hatefulle ytringar, opplever at andre tek frå dei verdigheita deira, og at dei blir haldne ute frå eit sosialt fellesskap med andre. Hatefulle ytringar aukar motsetnaden mellom ulike grupper i samfunnet og skremmer folk frå å ta del i den offentlege debatten. I siste instans er det ein trussel mot demokratiet vårt.

Når vi ytrar oss anonymt, eller når vi ikkje ser den vi snakkar med, er det lett å trå over grenser for mellommenneskeleg kommunikasjon som vi elles ville ha respektert. Dette rammar enkeltmenneske hardt, men det øydelegg også det fellesskapet samfunnet vårt er tufta på.

Brukarstyrt, men ikkje lovlaust

Omgrepet sosiale medium omfattar mediekanalar eller plattformer som ved bruk av Internett eller annan webbasert teknologi gjer det mogleg med interaksjon mellom to eller fleire brukarar. Eit viktig kjenneteikn på sosiale medium er at innhaldet er styrt av brukarane og ikkje av ein ansvarleg redaksjon. Det fører til at nokre brukarar oppfattar sosiale medium som eit lovlaust område der ein kan publisere det som måtte falle ein inn. Men slik er det ikkje! Norsk lovverk gjeld også for sosiale medium.

Eitt eksempel er injurielova (§ 267 i straffelova) som seier:

Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Det er heller ikkje lov til å publisere noko som bryt med åndsverklova. Desse lovføresegnene er viktige å ha i bakhovudet når ein legg ut tekst, lyd og bilete på nett.

Vi treng eit nytt lovverk

Lover som gjeld offentlege ytringar er skrivne i ei tid da det stort sett var ansvarlege organisasjonar med eit klart redaktøransvar som hadde tilgang til mediekanalane. Dette lovverket fungerer dårleg når den teknologiske utviklinga har gjort det mogleg for kven som helst å publisere ytringar gjennom dei sosiale media.

Læringsressursar

Ytringsfridom og demokrati

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Pressefridom, vegen til demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kritisk presse – eit teikn på demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Journalist – eit risikoyrke

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Etiopia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Iran

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Chile

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sosiale medium i teneste for folket

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bør ein sensurere nett-trolla?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfridom i dag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfridom når terroren rår

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Mediestruktur og demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Burma VJ

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pressesensur i Aserbajdsjan

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Dagen Facebook gjekk i svart

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Ytringsfridom i Rwanda og på Sri Lanka

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Raseriet over den tomme stolen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff