Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Media i samfunnetChevronRight
 4. Ytringsfridom og demokratiChevronRight
 5. Grenser for ytringsfridommenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Grenser for ytringsfridommen

Sjølv om det er ytringsfridom i Noreg, er det ikkje fritt fram å ytre seg krenkjande om personar eller grupperingar du misliker. Omsynet til folk sitt personvern set grenser for kva ytringar du har lov til å komme med i det offentlege rommet. I nokre yrke har ein også teieplikt.

Tavle der nokon har skrive Noreg for nordmenn. Foto.
Korleis vil ein innvandrarelev oppleve det å bli møtt av ei slik ytring i klasserommet?

Hatefulle ytringar

Ytringsfridommen er avgrensa av straffeloven § 185 som forbyr diskriminerande eller hatefulle ytringar. Det kan straffast med inntil tre år «å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile orientering, eller nedsatte funksjonsevne». Når prinsippa om ytringsfridom og prinsippa om personvern barkar saman, står ein ofte overfor vanskelege saker der det gjerne er usemje om kor grensa går. For når er noko eit trugsmål? Og kva vil det seie å syne «ringeakt»?

Personvern

Lækjarar, tilsette i barnevernet og lærarar har til dømes ikkje lov til å ytre seg fritt om menneske dei møter i arbeidet sitt. Er du representant i elevrådet, må du skrive under på at du ikkje skal gå ut med alle opplysningar du kan komme til å få tilgang til.

Derfor hamnar til dømes tilsette i barnevernet i eit dilemma: I media fortel folk om erfaringane sine, men som tilsett i barnevernet kan dei ikkje svare på tiltale og fortelje si side av saka. Då kan dei nemleg bryte reglane for personvern.

Førehandssensur

Sjølv om lov om ytringsfridom ikkje tillèt førehandssensur, finst nokre unnatak. Det kan til dømes vere lov å sensurere breva til folk som sit i fengsel. Lova seier også at førehandssensur er tillate der «det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder». Derfor har filmar som blir synte på kino, aldersgrenser.

Til refleksjon

Kvifor trur du ein tenkjer seg at levande bilete er meir skadelege for barn enn til dømes ytringar som kjem i form av skrift, lyd eller stillbilete?

Læringsressursar

Ytringsfridom og demokrati

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hatefulle ytringar i sosiale medium

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Pressefridom, vegen til demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kritisk presse – eit teikn på demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Journalist – eit risikoyrke

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Etiopia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Iran

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mediekvardag i Chile

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sosiale medium i teneste for folket

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bør ein sensurere nett-trolla?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfridom i dag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ytringsfridom når terroren rår

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Mediestruktur og demokrati

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Burma VJ

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pressesensur i Aserbajdsjan

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Dagen Facebook gjekk i svart

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Ytringsfridom i Rwanda og på Sri Lanka

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Raseriet over den tomme stolen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff