Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

CC-BY-SA-4.0

Kva betyr det å føle tilhøyrsel til fellesskapen, og kvifor fell somme utanfor? For somme kan grunnen vere mobbing. For andre kan det vere einsemd.

I denne læringsstien skal du

  • reflektere over betydinga av å høyre til
  • utforske årsaker og konsekvensar av mobbing og einsemd
  • diskutere korleis vi kan skape ein inkluderande fellesskap
  • gjennomføre konkrete tiltak for å skape eit inkluderande klassemiljø

Denne læringsstien er tverrfagleg. Han kan brukast i mange ulike fag og eignar seg godt som ein introduksjon til temaet Inkludering og ekskludering.