Hopp til innhald

Tverrfaglege tema

Dei tre tverrfaglege temaa i læreplanverket tek utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringar som krev engasjement og innsats frå einskildmenneske og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Folkehelse og livsmeistring

Ungdomstida er ein periode med store forandringar. Ved å utforske og reflektere over tema som fysisk og psykisk helse, identitet, sosiale relasjonar og personleg økonomi vil du bli betre i stand til å meistre dei utfordringane som møter deg.

Skule og sosiale relasjonar

På vidaregåande møter de både faglege og sosiale utfordringar. Korleis kan de lære på ein best mogleg måte? Korleis setje eigne grenser, byggje gode relasjonar og ein fellesskap der ingen fell utanfor?