Hopp til innhald
AssessmentResourceVurderingsressurs

Eigenvurdering

Kjenneteikn på måloppnåing

Lærestoffet under emnet Kjøpsprosessen byggjer på desse kompetansemåla i læreplanen for faget marknadsføring og leiing 1:

 • «Eleven skal kunne gjere greie for kjøpsroller og kjøpsprosessen på forbrukarmarknaden og dei profesjonelle marknadene.»
 • «Eleven skal kunne gjere greie for diffusjon og adopsjon av innovasjonar.»

Oversikta nedanfor gir deg nokre konkrete kriterium som hjelper deg å sjå kor langt du er kommen i arbeidet med dette målet.

Karakteren 1–2
Låg måloppnåing
Karakteren 3–4
Middels måloppnåing
Karakteren 5–6
Høg måloppnåing
 • Du kan beskrive kjøpsprosessen og kjøpsroller i grove trekk, men du klarer ikkje å skilje tydeleg mellom forbrukarmarknaden og bedriftsmarknaden.
 • Du kan gi enkelte døme på kjøpsroller og på stadia i kjøpsprosessen.
 • Du kan gi nokre døme på kva slags kjøp kvinner og menn har hovudansvaret for i familien.
 • Du kjenner til adopsjonsprosessen og diffusjonsprosessen, men du kan ikkje gjere greie for prosessane systematisk. Du klarer å nemne nokre namn på kategoriar og/eller gi enkelte døme.
 • Du kan stort sett gjere greie for kjøpsprosessen både i forbrukarmarknaden og i bedriftsmarknaden, og du kan gi døme.
 • Du kan nemne dei ulike kjøpsrollene og kan forklare dei, men du er noko usikker.
 • Du kan gi nokre døme på kjøpsroller.
 • Du veit kva ein meiner med kjønnsrollespesialisering, og du kan gi nokre døme på det.
 • Du kan beskrive adopsjonsprosessen og diffusjonsprosessen, og du kan gi nokre døme.
 • Du kan gjere greie for kjøpsprosessen både i forbrukarmarknden og i bedriftsmarknaden, og du kan gi døme.
 • Du kan uten problem nemne dei ulike kjøpsrollene, og du kan forklare dei.
 • Du kan forklare korleis kjøpsroller verkar inn på eit kjøp, og kva dette har å seie for marknadsførarar.
 • Du kan gi døme på kjøpsroller frå din eigen kvardag og frå media, og du kan gi døme på stadia i kjøpsprosessen.
 • Du kan reflektere rundt temaet kjønnsrollespesialisering og setje det inn i eit samfunnsperspektiv.
 • Du forstår og kan forklare korleis adopsjonsprosessen og diffusjonsprosessen fungerer for innovasjonar, du kan gi gode døme og kan reflektere rundt kva desse prosessane betyr for marknadsførarar.
Sist oppdatert 02.11.2017
Tekst: Live Marie Toft Sundbye (CC BY-SA)

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs

MenuBook

Kjeldemateriale