Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

På an igjen!

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Faktasjekk

Er du klar for å sjekke om du hugsar fagstoffet og kan forklare omgrep og samanhengar om kjøpsprosessen? I så fall kan du ta føre deg repetisjonsoppgåvene nedanfor og svare så godt du klarer. Viss du sit fast, bør du bla deg tilbake i fagstoffet og finne riktig svar, slik at du hugsar det.

Repetisjonsspørsmål

 • Kva er det som avgjer kor lang kjøpsprosessen for eit produkt blir?
 • Forklar kva ein meiner med høginvolveringsprodukt og låginvolveringsprodukt.
 • Kva for stadium eller fasar består kjøpsprosessen av, og kva kjenneteiknar kvart enkelt stadium?
 • Kva kan vi som marknadsførarar gjere for å påverke etterkjøpsåtferda til kundane våre på ein god måte?
 • Kva er hovudskilnaden mellom kjøpsprosessen i forbrukarmarknaden og kjøpsprosessen i organisasjonsmarknaden?
 • Kva for nokre ulike kjøpssituasjonar skil vi mellom i bedriftsmarknaden?
 • Forklar dei ulike kjøpsrollene i forbrukarmarknaden.
 • Forklar dei ulike kjøpsrollene i bedriftsmarknaden.
 • Kva meiner vi med kjønnsrollespesialisering i kjøpssituasjonar?
 • Forklar dei fem trinna i adopsjonsprosessen. Kva skil adopsjonsprosessen frå den vanlege kjøpsprosessen?
 • Kva er diffusjonsprosessen? Nemn dei ulike typane kjøparar vi har med å gjere i ein diffusjonsprosess, og forklar som kjenneteiknar kvar enkelt kjøpargruppe.
Sist oppdatert 01.11.2017
Tekst: Live Marie Toft Sundbye (CC BY-SA)

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs

MenuBook

Kjeldemateriale